zaterdag, 3. december 2011 - 11:36

Interventieproject zorgt voor veiliger gevoel

Vlissingen

Het interventieproject in het Middengebied en de Scheldestraat, dat tot mei van dit jaar liep, heeft een veiliger gevoel opgeleverd. Volgens een effectmeting onder de deelnemende partijen blijkt dat zij de buurt nu leefbaarder vinden.

Dat komt natuurlijk niet alleen door het interventieproject, maar voor de gemeente is er reden genoeg om extra te blijven inzetten op het versterken van de leefbaarheid.

Eén van de acties die voortvloeit uit het interventieproject is het Gemeentelijk Controleteam. Dit team streeft vanaf begin volgend jaar naar een volledige en betrouwbare Gemeentelijke Basisadministratie. De gemeente wil nauwkeuriger weten wie waar in de stad woont in verband met de veiligheid en leefbaarheid. Ook als iemand hier maar een paar maanden verblijft, moet hij of zij geregistreerd staan.

Het Controleteam zal minstens een jaar lang extra controles uitvoeren om onrechtmatige bewoning, ‘overbewoning’ en huurfraude tegen te gaan. Ook controleert het team of de afspraken die het interventieteam met verhuurders heeft gemaakt, worden nagekomen. Naast de inzet van het Controleteam, is de gemeente bezig met de voorbereiding van een tweede interventieproject.

De acties die werden uitgevoerd in het kader van het interventieproject in het Middengebied en de Scheldestraat startten in september 2010 en liepen tot eind april 2011. De gemeente vormde hiervoor met acht partijen een interventieteam: de Sociale Dienst Walcheren, de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie en Politie Zeeland. Ook l’escaut woonservice, de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg en de Koninklijke Marechaussee werkten in het interventieproject mee als het nodig was.

Het doel van het project was tweeledig. Aan de ene kant streefde de gemeente naar normherstel en pakte ze fraude en misstanden aan. Dit leverde ruim 3,2 miljoen euro op. Het ging vooral om belastingcorrecties, stopgezette uitkeringen en toeslagen en opgelegde boetes. Aan de andere kant wilde de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden waar dat nodig is. Als er aanleiding toe was, is er maatschappelijke hulp aangeboden en zijn er toeslagen en uitkeringen verhoogd.

In de actiemaanden bezochten de partijen 284 adressen. Ze klopten alleen aan bij bewoners waarvan de gegevens tegenstrijdig leken. Op 233 adressen was ondersteuning nodig of werd er gefraudeerd. Er werden in dezelfde periode 6 hennepkwekerijen ontdekt en geruimd en er lopen bij de Arbeidsinspectie nog onderzoeken in verband met aangetroffen illegaal werkende arbeidsmigranten en overtredingen op de Wet Minimum Loon. Naast de bezoeken aan huis waren er drie grote actiedagen waarop de politie samen met andere partijen voertuigen aanhield en zocht naar personen die zich niet aan de wet- en regelgeving hielden.
Provincie:
Tag(s):