woensdag, 20. april 2011 - 11:17

Lagere cijfers voor scholieren bij eindexamens, inspectie trekt aan de bel

Uit het jaarverslag 2009/2010 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat scholieren het afgelopen jaar minder goede cijfers voor hun eindexamens haalden.

Met name voor Nederlands, wiskunde en Engels daalde de beoordeling in de afgelopen vijf jaar. Op het vwo haalden scholieren gemiddeld een 6,1 voor hun examen Nederlands; vijf jaar geleden was dat nog een 6,4. Op het vmbo daalde het cijfer voor het eindexamen wiskunde naar een 6,1.

Uit het onderwijsverslag blijkt dat de prestatiedaling te maken kan hebben met een afnemende kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Besturen en scholen moeten hoe dan ook bestaande knelpunten aanpakken om een verdere teruggang te voorkomen.

De inspectie brengt dit vandaag met zoveel nadruk onder de aandacht omdat “het gevaar bestaat dat het mis gaat” in het voortgezet onderwijs. Dat zegt Annette Roeters, inspecteur-generaal van het Onderwijs, woensdag in een interview met NRC-redacteur Bart Funnekotter.

Bezorgd
De Inspectie is bezorgd over de lagere eindcijfers, omdat er de komende jaren juist veel wordt verwacht van het voortgezet onderwijs. Zo zijn bepaalde toetsen moeilijker geworden.

Knelpunten
Knelpunt in het onderwijs is volgens de Inspectie onder andere het feit dat er steeds minder bevoegde leraren lesgeven, dat kan nadelig uitpakken voor de prestaties van leerlingen.

Ook blijkt uit lesobservaties van de Inspectie dat één op de tien leraren in het voortgezet onderwijs geen goede instructie geeft en dat één op de vijf leraren de tijd in de les niet efficiënt gebruikt. De helft van de leraren kan het onderwijs niet afstemmen op verschillen tussen leerlingen.

Verder blijkt dat scholen steeds minder goed kunnen omgaan met leerlingen
met gedragsproblemen: veel leerlingen ‘verdwijnen’ in reboundvoorzieningen of opvangprojecten, zitten thuis of worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs verwezen.

In het voortgezet onderwijs werd afgelopen jaar een op de tien scholen als zwak beoordeeld. 1,1 procent, ofwel 29 scholen, waren zelfs zeer zwak. De aantallen zijn iets beter dan het jaar daarvoor.

In Noord-Brabant en Limburg is geen enkele zeer zwakke school te vinden. Groningen en Flevoland vallen in negatieve zin op door hun hoge percentage zeer zwakke middelbare scholen.

Hoger opgeleide bevolking in de knel
De inspectie constateert ook dat steeds meer leerlingen naar hogere vormen van onderwijs gaan. Scholen in het voortgezet onderwijs moeten wel spoedig verbeteringen doorvoeren, “anders komt het streven naar een hoger opgeleide bevolking in de knel”, schrijft de inspectie.

In een eerste reactie laat minster Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) weten “vol in te zetten op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs”. Half mei presenteert ze haar plannen voor het primair en voortgezet onderwijs.
Provincie:
Tag(s):