dinsdag, 11. oktober 2011 - 12:54

Leers: extern onderzoek naar het COA

Den Haag

Er komt een diepgaand extern onderzoek naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA): naar het werkklimaat binnen het COA en de bestuursstructuur; naar het financieringssysteem waarmee het COA voor de opvang van asielzoekers betaald wordt; naar de informatievoorziening over onder meer de bezoldiging van de op non-actief gestelde bestuursvoorzitter mevrouw Albayrak.

Eén lid van de Raad van Toezicht van het COA (J.W.J. Besemer) heeft zijn ontslag aangeboden, de vier andere leden van de RvT hebben aangeboden voor de duur van het onderzoek per heden hun functies neer te leggen om een onbelemmerde voortgang van het onderzoek mogelijk te maken.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan de Tweede Kamer, met het oog op een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer morgen.

Onderzoek werkklimaat en bestuursstructuur
Een extern bureau zal onder leiding van een gezaghebbende man of vrouw een onafhankelijk feitenonderzoek doen naar het werkklimaat binnen het COA en naar de bestuursstructuur. In dit onderzoek komen onder meer vragen aan de orde over een mogelijke ‘angstcultuur’, over wisselingen in de top van het COA, over integriteit, het functioneren van interne en externe klachtmogelijkheden voor medewerkers.

Financieringssysteem
Het bureau Ernst & Young Accountants zal onderzoek doen naar het financieringssysteem waarmee het COA betaald krijgt voor de opvang van asielzoekers. De vraag is of het huidige systeem en de berekening van de kosten per asielzoeker nog wel voldoen in een tijd van dalende aantallen asielzoekers.

Informatievoorziening
De huidige interim-bestuurder van het COA, H. Paul, heeft opdracht gegeven tot een intern onderzoek naar de informatievoorziening over onder meer de bezoldiging van de op non-actief gestelde bestuursvoorzitter mevrouw Albayrak. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KPMG Advisory. De Rijksauditdienst zal vervolgens een controle op de onderzoeksresultaten van KPMG uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):