vrijdag, 16. september 2011 - 20:18

Meer aandacht voor preventie zelfdoding politiemensen

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat investeren in extra zorg en aandacht voor het voorkomen en omgaan met zelfdoding door politiemensen.

Dat schrijft minister Opstelten in een reactie op het rapport ‘Politiesuïcide, inventarisatie van zelfdoding door ambtenaren van politie in Nederland’ dat hij vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo komt er laagdrempelige professionele opvang waar politiemensen, die in psychosociale nood verkeren, 24 uur per dag terechtkunnen. Verder wordt het bestaande actieprogramma om de fysieke en mentale weerbaarheid van politiemensen te versterken nader toegespitst op het voorkomen van suïcide.

Ook de registratie van zelfdoding wordt verbeterd en bij elke (poging tot) suïcide wordt voortaan nagegaan wat de oorzaken zijn. Uit het onderzoek, dat in opdracht van de Politieacademie is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en Regioplan Beleidsonderzoek, blijkt dat binnen de Nederlandse politie tot nu toe geen specifiek beleid voor preventie en omgang met zelfdoding wordt gevoerd.

In het rapport geven de onderzoekers een indicatie van de omvang van het probleem, maar concluderen tegelijkertijd dat de registratie van suïcide door politiemensen ontoereikend is.

Op basis van cijfers uit de politieregistraties komen de onderzoekers tot een suïcidecijfer van 10,5 per 100.000. Dat is iets hoger dan het gemiddelde cijfer in Nederland van 9,2 per 100.000. Wel wijken de cijfers af van bevindingen in het buitenland.

Uit vergelijkend internationaal onderzoek blijkt dat het suïcidecijfer onder politiemensen in andere landen ongeveer drie keer hoger is dan het gemiddelde. De onderzoekers pleiten daarom voor betere registratie van suïcide door politiemensen.
In zijn reactie schrijft minister Opstelten dat hij als werkgever al het mogelijke wil doen om suïcide onder politiemensen terug te dringen.

In navolging van Defensie komt er een fysiek en digitaal 24-uurs loket voor politiemensen die in psychosociale nood verkeren. Deze laagdrempelige opvang is ook bedoeld voor familieleden, vrienden en collega’s die zich zorgen maken over hun naaste.

Het loket werkt nauw samen met het bedrijfsmaatschappelijk werk en onderneemt na iedere melding direct actie. Het herkennen van signalen die duiden op verminderde mentale weerbaarheid is een belangrijk onderdeel van het actieprogramma weerbaarheid.

Dit programma wordt nader toegespitst op zelfdoding. De bevindingen van de onderzoekers zijn verder aanleiding voor de minister om de registratie van suïcide bij de politie te verbeteren. In overleg met verzekeringsmaatschappij CZ en pensioenfonds ABP wordt gewerkt aan een sluitend registratiesysteem.
Provincie:
Tag(s):