dinsdag, 12. april 2011 - 22:30

Meer libellen, minder vlinders in Drenthe

Regio

Vlinders en libellen vertonen een tegengestelde trend. Dit blijkt uit onderzoek dat tijdens het symposium ‘Schallebijters of Paardenbijters – De toestand van de Drentse natuur door de ogen van insecten’ die vrijdag wordt gepresenteerd in Deurze. Aan het einde van het symposium neemt gedeputeerde Rein Munniksma het eerste exemplaar in ontvangst van het rapport over de toestand van vlinders en libellen in het Dwingelderveld.

Insecten vormen de belangrijkste groep diersoorten waarmee we veranderingen in onze natuur kunnen vaststellen. Tijdens de afgelopen jaren is in diverse natuurgebieden gekeken naar de staat van de biodiversiteit. Ook is nagedacht hoe die soortenrijkdom het beste kan worden beschermd. Zo blijkt dat de hoeveelheid vlindersoorten in het Dwingelderveld sinds 1990 is afgenomen, maar het aantal libellensoorten sterk is toegenomen. Deze trends passen bij de resultaten van de landelijke monitoring voor beide groepen insecten. Eerder bleek dat ook het aantal loopkeversoorten in het Dwingelderveld is afgenomen.

Sommige van de onderzochte insectensoorten zoals het veenbesblauwtje (vlinder) en de groene glazenmaker (libel) hebben actieve bescherming nodig; andere soorten liften mee met algemene beheersmaatregelen zoals
het herstel van de waterstand en plaggen.

De Vlinderstichting en Stichting Bargerveen hebben op meer plaatsen in Drenthe onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat een passend waterbeheer en behoud van variatie in het landschap de belangrijkste peilers zijn voor het behoud van soortenrijkdom in een natuurgebied. Daarnaast is de opname van gebieden in een goed werkende Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van belang voor behoud voor de lange termijn. De provincie onderschrijft deze conclusies. Daarom zet zij zich in om samen met alle partijen een goede en gezonde EHS te creëren, waar de natuur zich
optimaal kan ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):