woensdag, 30. maart 2011 - 8:03

Meisjes doen het beter in het onderwijs dan jongens

Den Haag

Jongens en meisjes presteren nog altijd heel verschillend op school. Meisjes zijn doorgaans beter in taal, volgen hogere opleidingsniveau’s en halen ook vaker hun diploma dan jongens. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.

In het basisonderwijs zitten evenveel jongens als meisjes; in het speciaal basisonderwijs zijn jongens in de meerderheid met 66%. Aan het eind van de basisschool presteren jongens beter in rekenen en wiskunde. Meisjes zijn juist beter in spelling en begrijpend lezen. De achterstanden van meisjes bij rekenen/wiskunde zijn groter dan de achterstanden van jongens bij taal. Jongens blijven op de basisschool vaker zitten dan meisjes.

Jongens zijn oververtegenwoordigd in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. In het havo en het vwo zijn ze juist ondervertegenwoordigd.
Jongens halen bij het centraal examen in het voortgezet onderwijs hogere cijfers voor Engels en wiskunde, meisjes voor Nederlands. In de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs blijven jongens vaker zitten dan meisjes. Jongens stromen vaker af naar een lager onderwijsniveau, terwijl meisjes juist vaker opstromen naar een hoger niveau.

In het Middelbaar Beroeps Onderwijs halen vrouwen vaker hun diploma (73,4%) dan mannen (66,8%). Vrouwen doen het beter bij economie en zorg, mannen bij techniek en groen. Op achttienjarige leeftijd zijn jongens oververtegenwoordigd in de lagere niveaus van het mbo. Ook stromen ze minder vaak door naar het hbo en het wo dan meisjes.

Van de studenten die in 2001 begonnen in met een universitaire studie had bijna driekwart van de vrouwen binnen zes jaar een diploma, tegen 60% van de mannen. In het HBO had 65% van de vrouwen die in 2002 begon aan de studie, na vijf jaar een diploma, tegen 51% van de mannen. Mannen stoppen vaker met hun studie en ze switchen vaker van studierichting dan vrouwen.

Verdere gegevens over de onderwijsprestaties van jongens en meisjes worden medio april bekendgemaakt, wanneer de Onderwijsinspectie haar Onderwijsjaarverslag presenteert.
Provincie:
Tag(s):