donderdag, 7. juli 2011 - 11:15

Minder stikstof in de natuur

Arnhem

Gelderland krijgt een nieuwe verordening voor het terugbrengen van stikstof in en rond Natura 2000 gebieden.

Dit is een uitwerking van het Stikstofconvenant dat door diverse partijen eerder dit jaar werd ondertekend. Onderdeel van de verordening is een salderingssysteem. Een eenvoudig systeem waardoor groeiende veehouderijen gebruik kunnen maken van stikstofrechten van stoppende ondernemers. De natuur vaart er wel bij omdat slechts een deel van de rechten hergebruikt worden. Zo komt er minder stikstof in de bodem. Provinciale Staten moeten nog over de totale uitwerking van het convenant een besluit nemen. Dit gebeurt in het najaar.

Teveel stikstof heeft een negatieve uitwerking op de natuur en daarmee op ons ecosysteem. Vooral de van nature schrale Gelderse gronden hebben last van een te hoge stikstofbelasting. Voor Nederland is de neerslag van stikstof in de bodem (stikstofdepositie) een groot probleem bij het voldoen aan internationale natuurbeschermingsdoelen. Dit komt omdat we een zeer dichtbevolkt land zijn met een concentratie van industrie, intensieve landbouw en veel verkeer. Door het nieuwe salderingssysteem is er nu voor de landbouw een regeling gekomen. De gemeenten moeten de komende tijd hard aan de slag om de vergunningen goed op orde te krijgen om zo een nauwkeurige registratie mogelijk te maken.

De landbouw is in onze provincie voor meer dan de helft verantwoordelijk voor de te hoge depositie van stikstof. Dit komt door de ammoniakuitstoot, met name vanuit de veehouderij. Doordat de depositie in de buurt van Natura2000 gebieden te hoog is, krijgt slechts een enkele veehouder op deze locaties nog goedkeuring voor uitbreidingsplannen. Regelmatig stoppen veehouders met activiteiten. Deze bedrijven zijn nog wel in het bezit van een milieuvergunning. Een deel van deze beschikbare vergunningruimte kan nu gebruikt kan worden door de ondernemers die willen uitbreiden. In het nu voorliggende voorstel in de Staten worden ook andere maatregelen genoemd die het bedrijven mogelijk maakt om een vergunning te krijgen terwijl toch de natuurkwaliteit verbetert.

Het salderingssysteem komt voort uit de afspraken die de provincie Gelderland heeft vastgelegd in het stikstofconvenant. Dit stikstofconvenant is begin dit jaar ondertekend door de Land- en Tuinbouworganisatie-Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Varkenshouders Vakbond, de Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Natuurmonumenten namens de terreinbeherende organisaties en de provincie Gelderland.

Op landelijk niveau wordt in het kader van de Natuurbeschermingswet een oplossing voor de stikstofproblematiek ontwikkeld in de vorm van de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze heeft betrekking op drie sectoren: landbouw, verkeer en industrie.

Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de variatie in diersoorten en planten. Deze variatie is de basis voor een gezond ecosysteem waar mensen in kunnen leven. Natuur biedt mensen voedsel, bescherming, ontspanning en is voor ondernemers een belangrijke bron van inkomsten. De Natura2000 gebieden zijn speciale natuurgebieden, onderdeel van een groot Europees netwerk van natuur. Over deze gebieden zijn internationale afspraken gemaakt.

Stikstof is een van de belangrijkste componenten van een plant. Stikstof wordt voornamelijk gebruikt voor de opbouw van eiwitten. Bij groenten- en bloementeelt kan een te hoge stikstofgift echter betekenen dat de planten verzwakken en eerder door schimmels of insecten worden aangetast. Bij te veel stikstof, produceren bijv. de aardappel en de boon wel veel loof maar minder aardappeltjes en boontjes. Stikstofbemesting stimuleert ook sterk de groei van planten. Het Kootwijkerzand bijvoorbeeld, een prachtig open natuurgebied zou kunnen verdwijnen als de stikstofneerslag te hoog is omdat planten dan juist te hard gaan groeien.
Provincie:
Tag(s):