vrijdag, 28. januari 2011 - 13:41

Minister Donner: Brede inzet op leefbaarheid steden en dorpen

Den Haag

Minister Donner wil de leefbaarheid in dorpen, stadswijken, jonge groeigemeenten en krimpregio’s verder stimuleren door gemeenten meer beleidsvrijheid te geven en een sterkere positie voor bewoners.

Dat schrijft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijk inzicht uit de wijkaanpak is dat succes vooral geboekt wordt als gemeenten aan bewoners de ruimte geven om zelf zaken op te pakken. Alleen daar waar zij dat niet kunnen, moeten gemeenten hen dichter op de huid zitten.

Door de wijkaanpak zijn meer en meer diverse groepen bewoners gaan meedoen bij het verbeteren van hun wijk. “Tegelijkertijd leren we dat het niet altijd gemakkelijk is voor bestuurders en professionals om burgers de ruimte te geven. Om los te laten,” zo schrijft de minister.

Het gaat erom de kracht van bewoners die zelf aan de slag kunnen te benutten en aan de andere kant bewoners bij de hand te nemen die op eigen kracht geen verandering in hun situatie kunnen aanbrengen. Dat gebeurt onder andere in het experiment Achter de Voordeur (één huishouden, één plan, één proces) waarbij probleemgezinnen actief worden opgezocht.

Tegen de achtergrond van de compacte overheid waar het kabinet op inzet, moet een herverdeling van taken tussen Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties de sleutelrol die bewoners spelen, versterken. Belangrijk onderdeel is de overheveling van bevoegdheden op sociaal gebied naar de gemeenten.

Het is aan hen om burgers zowel de ruimte voor initiatieven te geven als heb aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Daartoe wil de minister met ondersteuning van de VNG met gemeenten en maatschappelijke organisaties een agenda voor ‘modern burgerschap’ opstellen. Zonodig wordt de positie van bewoners via de wet versterkt.

Het leefbaar maken en houden van steden en dorpen is en blijft een lokale verantwoordelijkheid, maar het Rijk blijft lokale partijen helpen met kennis, kunde en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De manier waarop bewoners, gemeenten, corporaties, professionals en bedrijfsleven gezamenlijk de wijk op de schop nemen is een voorbeeld voor onder andere de plattelandsgebieden. Het kabinet let er op dat Haagse regels ‘krimpproof’ zijn zodat ook met een dalend inwonertal de kwaliteit van de woonomgeving op peil blijft.

Vogelaarheffing
De minister maakt verder bekend dat de Vogelaarheffing - waaraan alle corporaties betalen ten behoeve van de corporaties die in de wijken investeren - in 2012 wordt afgeschaft. In bijzondere gevallen kunnen corporaties in 2011 nog een aanvraag voor projectsteun indienen.

Bijvoorbeeld als corporaties met het vooruitzicht op langer durende steun voor 1 januari 2011 met andere partijen meerjarige verplichtingen zijn aangegaan. Het CFV beoordeelt dan of er in 2012 alsnog een afrondende subsidietoekenning (en dus een aanvullende heffing) moet plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):