maandag, 7. november 2011 - 19:02

Moerasgebieden Ooijpolder gebaat bij beter waterpeilbeheer

De Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort roept de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland op meer ambitie te tonen in het waterbeheer van de Ooijpolder.

Binnenkort gaat het waterschap de nieuwe streefpeilen in de Ooijpolder voor 10 jaar vaststellen. Het peilbesluit van het Waterschap moet vervolgens bekrachtigd worden door de Provincie Gelderland.
Eindelijk is er dus een kans om de sterke verdroging van twee internationaal belangrijke moerasgebieden te keren. Het gaat om de Groenlanden en de Ooijse Graaf.

De rietmoerassen hier zijn sterk aan het verdrogen en daardoor is al decennia sprake van een achteruitgang van bijzondere moerasvogels als Bruine kiekendief, Grote karekiet en Roerdomp. Zowel waterschap als provincie erkennen in hun beleidsstukken dat voor deze soorten een zogenaamde 'sense of urgency' (internationale urgentie) bestaat in de Ooijpolder. Ze bevestigen daarmee dat er met spoed gewerkt moet worden aan herstel van rietmoeras ten behoeve van deze vogels.

Maar daar komt in het voorgenomen peilbesluit niets van terecht. Het waterschap wil alles bij het oude laten en vasthouden aan de huidige, te lage peilstanden. De Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort, en met haar de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, IVN afd. Rijk van Nijmegen en Milieudefensie Nijmegen, vindt dit niet kunnen. Het is juist van het grootste belang om nu de noodzakelijke maatregelen te treffen en de moerasgebieden weer natter te maken. Daarvan profiteren niet alleen moerasvogels, maar ook tal van andere kenmerkende planten en dieren (bijv. Kamsalamander en libellen).

Al sinds de afronding van het Landinrichtingsproject Ooijpolder in 2005, is het in principe mogelijk om de waterpeilen voor de moerasgebieden te verbeteren zonder daarbij de landbouwbelangen te schaden. De overheden laten deze kans om onverklaarbare reden onbenut, terwijl dit juist aanleiding is geweest voor lokale grondruil. Voor Roerdompen, kiekendieven en karekieten is straks geen plek meer en de Ooijpolder verliest daarmee een deel van haar aantrekkelijkheid.

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en haar bondgenoten hebben onlangs hun uitgebreide zienswijze op het voorgenomen peilbesluit in de Ooijpolder kenbaar gemaakt aan het Waterschap Rivierenland. Per deelgebied hebben ze concrete voorstellen gedaan hoe de watercondities voor de bijzondere natuurwaarden te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):