vrijdag, 30. september 2011 - 18:29

Nederland steunt verduurzaming visserijsector

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op de plannen van de Europese Commissie voor een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het visserijbeleid wordt elke tien jaar herzien. Nederland steunt de verdergaande verduurzaming van de Europese visserijsector zoals dat door de Commissie wordt voorgesteld en wenst op sommige punten een voortvarender aanpak.

een daadwerkelijk duurzaam beheer van de visserij nog grote stappen nodig. De Europese Commissie wil naar een duurzame visserij waarbij visvangst en natuurlijke aanwas van vissoorten in evenwicht zijn. Het kabinet steunt die aanpak want het is niet alleen van ecologisch belang, maar het biedt de visserijsector ook de kans rendabel te vissen met duurzame vangstmethoden die op maatschappelijke steun kunnen rekenen.
Provincie:
Tag(s):