dinsdag, 29. maart 2011 - 22:13

Nieuw verdeelmodel naar vermogen provincies

Den Haag

Bij de verdeling van het geld uit het provinciefonds wordt voortaan rekening gehouden met de verschillen in eigen vermogen van provincies.

De ministerraad is op voorstel van minister Donner van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Weekers van Financiën akkoord gegaan met het nieuwe verdeelmodel.

Hiermee is een einde gekomen aan een lange discussie tussen Rijk en provincies die startte met het advies van de Raad voor financiële verhoudingen in 2009 over de financiële positie van provincies.

Het rijk heeft op verzoek van de provincies de verantwoordelijkheid genomen voor het nieuwe verdeelmodel omdat de provincies onderling geen overeenstemming bereikten. Met ingang van 2011 wordt het provinciefonds ook structureel verlaagd.

Aanleiding voor de herijking van het provinciefonds is de constatering dat de financiële mogelijkheden van de provincies voor het uitvoeren van hun taken aanzienlijk verschillen. Dit komt door het verschil in aandelenpakketten van energiebedrijven en het verschil in omvang van het autobezit in de provincie.

Van provincies wordt nu gevraagd het eigen vermogen in te zetten voor ontwikkeltaken op het eigen grondgebied, zoals de aanleg van wegen of bodemsanering. Als een provincie daarvoor geen eigen vermogen kan inzetten, wordt daarmee bij de verdeling uit het provinciefonds rekening gehouden.
Provincie:
Tag(s):