woensdag, 2. februari 2011 - 22:00

Ontwerpnatuurvergunning voor bescherming van vooroevers in Westerschelde

Westerschelde

De Provincie Zeeland is van plan om een natuurvergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat Zeeland voor het verbeteren van de onderwateroever voor de zeewering bij Hoedekenskerke aan de Westerschelde.

De werkzaamheden staan gepland vanaf het voorjaar van 2011.

Op meerdere plaatsen in de Westerschelde en Oosterschelde wordt de onderwaterbodem die voor de zeeweringen ligt door de waterstroming steeds steiler. Om de veiligheid tegen overstroming te waarborgen worden bestortingen met waarschijnlijk staalslakken uitgevoerd. De resultaten van onderzoek en metingen die tot nu toe zijn uitgevoerd laten zien dat de uitspoeling van zware metalen en andere milieuverontreinigende stoffen beperkt is, vergelijkbaar met natuurbreuksteen, en dat het onderwaterleven terugkeert.

Voor de bestortingen bij Hoedekenskerke is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een ontwerpbesluit opgesteld. In de directe omgeving van de werkzaamheden bevinden zich belangwekkende natuurwaarden, met name zeldzame broedvogels als strandplevier en bontbekplevier en gewone zeehonden die er jongen werpen en zogen. Door de werkzaamheden in tijd en ruimte te faseren worden te grote negatieve effecten op deze beschermde natuurwaarden voorkomen.

Het ontwerpbesluit van de vergunning ligt van 3 februari t/m 16 maart 2011 ter inzage op het kantoor van de Provincie Zeeland aan Het Groenewoud 1 in Middelburg. In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze in te dienen.
Provincie:
Tag(s):