dinsdag, 22. maart 2011 - 21:48

Opsterland wil niet worden opgedeeld

De gemeente Opsterland is een financieel gezonde gemeente van 30.000 inwoners die het gemeentelijke takenpakket prima aan kan.

Om te beoordelen of de gemeente ook in de toekomst klaar is voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden laat de gemeente momenteel een bestuurskrachtonderzoek uitvoeren. Opsterland verwacht dat dit onderzoek laat zien dat de gemeente toekomstbestendig is.

Wat het college van Opsterland betreft wordt er niet meegewerkt aan een opdeling van de gemeente. Als de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek daar aanleiding toe geven is Opsterland bereid om op basis van gelijkwaardigheid met buurgemeenten te spreken over samenwerking of herindeling. Het is de gemeenteraad van Opsterland die uiteindelijk bepaalt welke keuzes Opsterland in deze discussie maakt.

Het college van Opsterland is van mening dat juist de mate van bestuurskracht moet bepalen of en in welke mate er gemeenten moeten worden samengevoegd. Dit aspect wordt in het advies door de Commissie niet meegewogen. De Commissie stelt het nodale principe centraal. In dit principe zijn nieuwe gemeenten geconcentreerd rond een verstedelijkte kern met een ruim verzorgingsgebied.

De commissie stelt zonder onderbouwing dat schaalvergroting leidt tot oplossingen voor de beoogde financiële en maatschappelijke problemen en uitdagingen van de Friese gemeenten. De afstand tussen burger en overheid wordt vergroot en het advies geeft ook geen garanties voor het voorzieningenniveau. Opsterland investeert juist sterk in de dorpen.
Het college van Opsterland vindt het teleurstellend dat de Commissie op geen enkele wijze in hun advies ingaat op huidige samenwerking tussen de OWO-gemeenten (Oost- en Weststellingwerf en Opsterland).
Provincie:
Tag(s):