dinsdag, 11. januari 2011 - 22:24

Overijssel investeert extra in grond- en oppervlaktewater

Zwolle

De provincie Overijssel investeert dit jaar 2,3 miljoen euro in de aanpak van verdroging, bescherming van drinkwaterwinningen en de verbetering van kleine wateren met een bijzondere ecologische waarde, zoals vennen, bronnen en bovenlopen van beken. 'Natuurorganisaties, particulieren en waterschappen dragen gezamenlijk 0,6 miljoen euro bij', meldt de provincie dinsdag.

Verdroging
Het grootste deel gaat naar maatregelen om de verdroging in zogeheten TOP-gebieden (Natura 2000-gebieden waar sprake is van ernstige verdroging) aan te pakken. Met de bijdrage van de provincie gaan waterschap Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particulieren op verschillende plekken aan de slag.

Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd om verdroging tegen te gaan, waaronder het dempen en verondiepen van sloten. Daarnaast zullen bomen en struiken in natuurgebieden worden weggehaald om overmatige verdamping tegen te gaan. In het Haaksbergerveen (Staatsbosbeheer) en De Wieden (Natuurmonumenten) worden de werkzaamheden binnenkort al uitgevoerd.

Waterkwaliteit
Niet alleen de verdroging wordt aangepakt, maar ook de ecologische kwaliteit in waardevolle kleine wateren zoals vennen, bronnen en beken wordt verbeterd. Zo gaat waterschap Regge en Dinkel aan de slag met de Springendalsebeek. De beek wordt vispasseerbaar gemaakt en krijgt over de gehele lengte (2,5 km) ecologische oevers.

In overleg met de Unie van Bosgroepen is een lijst gemaakt van ecologisch waardevolle wateren van particuliere grondeigenaren die met voorrang moeten worden hersteld, onder meer op landgoed Twickel en Lankheet. Staatsbosbeheer gaat aan de slag met het herstel van de vennen Stroothuizen en Punthuizen. Er zullen bomen en struiken worden weggehaald en oevers worden afgeplagd.

Drinkwaterwinningen veiliggesteld
De provincie investeert ook in de kwaliteit van het grondwater. In negen kwetsbare waterwingebieden wordt de winning van drinkwater veilig gesteld door verontreinigingsbronnen aan te pakken.

De provincie start dit voorjaar, in samenwerking met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO en Vitens, een project waarin agrariërs nabij waterwingebieden worden gestimuleerd om op vrijwillige basis de belasting van het grondwater met stikstof (nitraat) en bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Gedeputeerde Piet Jansen: "Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: het grondwater - als bron van drinkwater - wordt schoner en de boeren besparen op kosten voor grondstoffen."

Andere bedreigingen
Verder gaat de provincie in beeld brengen welke andere bedreigingen moeten worden opgelost om de waterwinning voor de toekomst veilig te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat het grondwater zo min mogelijk gezuiverd hoeft te worden en dat mogelijke verontreinigingsbronnen zoveel mogelijk worden weggenomen.

Investeren in Overijssel
Deze investering maakt deel uit van het investeringsprogramma Investeren in Overijssel. Hiermee investeert de provincie extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur.

Essentaandelen
Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro voor 47 projecten en programma's. Deze investering komt bovenop de reguliere begroting uit het coalitieakkoord &Overijssel 2007-2011. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van de Essentaandelen door de provincie.
Provincie:
Tag(s):