dinsdag, 18. januari 2011 - 18:57

Palingvangstverbod voor met dioxine vervuilde wateren

Den Haag

Er komt een vangstverbod voor palingvissers in gebieden waar de paling sterk vervuild is met dioxine en dioxineachtige verbindingen zoals Polychloorbifenylen (PCB's). Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dinsdag laten weten.

De paling in deze gebieden bevat te veel van deze schadelijke stoffen en mag op basis van voedselveiligheidsnormen niet in de handel worden gebracht. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) regelt de inwerkingtreding van het verbod zodra de Wet dieren in de Eerste Kamer is aangenomen. Dit gebeurt waarschijnlijk komend voorjaar. Het verbod geldt gedurende het hele jaar.

De exacte afbakening van het gebied waar het visserijverbod gaat gelden is nog niet bekend. Staatssecretaris Bleker heeft hierover advies gevraagd aan de onderzoeksinstituten IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) en RIKILT van Wageningen UR. Het is daarom ook nog niet duidelijk hoeveel palingvissers met dit verbod te maken krijgen.

Voedselveiligheid
Het verbod op het vangen van paling in met dioxine vervuilde gebieden is onderdeel van de aanpak die moet voorkomen dat paling die vervuild is met dioxine op de markt komt. Daarnaast werkt de palingsector aan een keurmerk waarmee palingvissers kunnen aantonen dat de paling die zij op de markt brengen, voldoet aan de normen voor voedselveiligheid.

Controle
Verder heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit vanaf december intensief gecontroleerd op de dioxinenorm in wildgevangen paling. Uit de controles blijkt dat veel palingvissers gehoor hebben gegeven aan de oproep van staatssecretaris Bleker om in december vrijwillig af te zien van het vissen op paling in de vervuilde gebieden.

In de wintermaanden januari tot en met maart wordt er niet of nauwelijks op paling gevist. De nVWA blijft de komende maanden zowel op het water als aan de wal controleren.

Aalbeheerplan
De komende jaren geldt in september, oktober en november een aalvisverbod voor heel Nederland. Dit verbod is onderdeel van het Nederlandse aalbeheerplan om de slechte aalstand te helpen herstellen.

Dioxines
Dioxines en PCB's zijn zeer giftige stoffen die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Mensen kunnen deze stoffen via het milieu en via het voedsel opnemen.
Provincie:
Tag(s):