vrijdag, 9. september 2011 - 21:41

Parket Assen verhuist naar Groningen

Assen

Het parket Assen is vanaf 1 januari 2012 gehuisvest in Groningen.

De verhuizing is het logische vervolg van lang lopende ontwikkelingen binnen het Openbaar Ministerie om tot een kwalitatief sterkere en efficiëntere organisatie te komen. Daarnaast is de binnenkort te verwachten herziening van de gerechtelijke kaart van Nederland bepalend. Hierdoor wordt het aantal arrondissementen verkleind van 19 naar 10 en ontstaat het arrondissement Noord-Nederland.

De behandeling van strafzaken die zich afspelen binnen het arrondissement Assen (Drenthe) blijft bij de rechtbank in Assen plaatsvinden. De dienstverlening van het OM aan burgers, bestuur, politie en andere ketenpartners verandert niet. Daarnaast blijft het Veiligheidshuis Drenthe bestaan, en zal deze wijze van werken versterkt worden. Assen blijft standplaats van hoofdofficier mr. H.J. Schuth van het OM Assen tot de formele herziening van de gerechtelijke kaart.

Het OM heeft in 2004 onder de naam ‘Het OM Verandert’ de eerste aanzet tot regiovorming gegeven. Daar waar het OM voorheen bestond uit parketten die in redelijke zelfstandigheid de taken uitvoerden, wordt het OM sindsdien als één concern gezien, waarbinnen taken weliswaar bij verschillende onderdelen zijn belegd, maar waar de taken wél in samenhang worden uitgevoerd. Deze één concernbenadering vereist een andere wijze van organiseren en besturen.

De regionalisering in de drie noordelijke provincies begint steeds vastere vormen aan te nemen. Het doel is om met de drie arrondissementenparketten Assen, Fryslân en Groningen toe te werken naar één sterke regionale organisatie, het parket Noord-Nederland, onder leiding van één bestuur. Groningen is hierbij aangewezen als regioparket waar de taken zoveel mogelijk gecentraliseerd gaan worden. Door deze samenwerking verwachten we kwaliteitsverbetering en efficiencyvoordelen te realiseren, kwetsbaarheid te verminderen en meer kansen voor medewerkers te bieden.
Provincie:
Tag(s):