zaterdag, 10. december 2011 - 17:51

Plan voor verbetering dijktraject bij Zierikzee in 2013

Zierikzee

Provincie Zeeland is van plan om toestemming te geven voor verbetering van een dijktraject bij Zierikzee. De werkzaamheden staan gepland voor 2013.

Het gaat om versterking van het dijktraject langs de zuidkust van Schouwen, van Borrendamme tot in het Havenkanaal bij Zierikzee in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. In 2012 verleent de Provincie het waterschap Scheldestromen een natuurvergunning voor de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden door het waterschap worden zodanig uitgevoerd dat te grote effecten op natuurwaarden worden voorkomen. Na de dijkverbetering is buitendijks fietsen langs het gehele traject mogelijk.

De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied dat bijzondere natuurwaarden herbergt. Op het dijktraject groeien buitendijks zoutplanten en wieren en binnendijks liggen inlagen en karrenvelden. Deze waterrijke gebieden direct achter de dijken zijn belangrijk voor vele vogels die er een broed-, voedsel- en rustgebied vinden. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen om te grote natuurschade te voorkomen. Zo moeten de werkzaamheden voor het broedseizoen beginnen zodat vogels buiten de verstoorde zone gaan broeden of kunnen wennen aan de verstoring.

Momenteel kan er langs een deel van het dijktraject buitendijks gefietst worden. Na de werkzaamheden is buitendijks wandelen en fietsen langs het gehele traject mogelijk.

De werkzaamheden staan gepland vanaf maart 2013 en duren tot uiterlijk half november 2013. Het wegnemen van de huidige dijkbekleding, het aanbrengen van een nieuwe bekleding en het aanleggen van een onderhoudsweg zijn nodig om het dijktraject te versterken. Totaal worden er in 2013 zeven dijktrajecten verbeterd. Projectbureau Zeeweringen versterkt door heel Zeeland dijken om zo de veiligheid tegen overstromen voor de toekomst te waarborgen. Volgens planning voldoen in 2015 alle dijken weer aan de veiligheidsnorm.

Belanghebbenden kunnen van 9 december 2011 tot en met 19 januari 2012 reageren op het ontwerpbesluit van de natuurvergunning. Het document en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij Provincie Zeeland, locatie Het Groenewoud 1 in Middelburg.
Provincie:
Tag(s):