donderdag, 1. september 2011 - 20:10

Procedure grafruiming volgens wettelijk gestelde bepalingen

Terneuzen

De procedure die de gemeente Terneuzen volgt bij het ruimen van graven voldoet ruimschoots aan de wettelijk gestelde bepalingen.

Vanwege een wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 2010 was bij enkele nabestaanden twijfel ontstaan over de rechtmatigheid van de procedure. Deze wijziging heeft echter geen consequenties voor de procedure van het ruimen van graven met verlopen rechten van voor 2010.

De gemeente hanteert termijnen voor het informeren van belanghebbenden, die het dubbele zijn van het wettelijk minimum: twaalf maanden in plaats van zes maanden voordat ruiming plaatsvindt. Rechthebbenden van huurgraven zijn inmiddels over de voorgenomen ruiming aangeschreven. Het aanschrijven van rechthebbenden van particuliere graven en belanghebbenden van algemene graven gebeurt nadat de gemeenteraad op 22 september een besluit genomen heeft over wijzigingen in de uitvoering van de ruimingen. Er kan dan namelijk over de daadwerkelijke manier van uitvoering worden geïnformeerd.

De officiële bekendmaking in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en op het mededelingenbord op de begraafplaatsen gebeurt ook na 22 september. Tegelijkertijd worden de markeringen op de graven aangebracht. Minimaal een jaar na het aanschrijven en de plaatsing van de publicaties worden de grafmonumenten van graven met verlopen termijnen verwijderd. Het ruimen van de graven start op begraafplaatsen waar gebrek aan ruimte is.

De wijzing van de Wet op de lijkbezorging in 2010 heeft geen invloed op de procedure van de ruiming van graven van vóór 2010. In artikel 27a staat dat de belanghebbende van een algemeen graf geïnformeerd moet worden wanneer de gestelde grafrusttermijn van 10 jaar afloopt. Gesteld kan worden dat pas in 2020 deze regeling zijn uitwerking heeft en belanghebbenden over het verlopen van de grafrusttermijn worden geïnformeerd.

Van veel oude graven en van algemene graven zijn veelal geen nabestaanden (meer) bij de gemeente bekend. Omdat de gemeente Terneuzen belanghebbenden wel wil informeren over het verlopen van grafrusttermijnen en de daarmee gepaard gaande ruimingen, zijn al diverse oproepen gepubliceerd met de vraag aan nabestaanden om zich te melden.
Provincie:
Tag(s):