woensdag, 9. november 2011 - 13:57

Provincie Fryslân mag Centrale As aanleggen

Leeuwarden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het Friese inpassingsplan in stand gelaten dat de aanleg van de zogenoemde Centrale As mogelijk maakt.

Dit betekent dat de provincie Fryslân kan beginnen met de aanleg van de weg. Dit volgt uit de uitspraak van woensdag in een zaak die It Fryske Gea en een aantal Friese inwoners tegen de provincie hadden aangespannen, omdat zij onder meer twijfelen aan het nut en de noodzaak van de weg. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het provinciale inpassingsplan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe provinciale weg in Noordoost-Fryslân. De Centrale As loopt van Dokkum tot aan Nijega over het grondgebied van vier Friese gemeenten.

Het project omvat ook de rondwegen Hurdegaryp en Garyp. Tussen de zuidelijke rotonde van Dokkum en Nijega wordt de weg in beide rijrichtingen aangelegd als een tweebaans autoweg.

De oostelijke rondweg om Dokkum en de rondweg Garyp worden eenbaans autowegen in beide rijrichtingen. De provincie wil met de Centrale As Noordoost-Fryslân veiliger maken, de leefbaarheid in de dorpen vergroten en bijdragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is van oordeel dat provinciale staten voldoende hebben aangetoond dat de aanleg van de Centrale As noodzakelijk is om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke en sociaaleconomische structuur in Noordoost Fryslân te verbeteren.

Provinciale staten hoefden daarbij geen voorkeur te geven aan het door tegenstanders gewenste Groene Alternatief met een maximumsnelheid van 80 km/uur, omdat de keuze van provinciale staten voor een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur 'niet onredelijk is te achten', aldus de hoogste bestuursrechter. Het Groene Alternatief zou ten westen van Dokkum beginnen en daarna in grote lijnen de bestaande weg tussen Dokkum en Nijega volgen.

Een beperkt deel van de route van de Centrale As gaat door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gaat om een doorsnijding op het smalste punt van het gebied ten zuiden van De Falom. Provinciaal beleid staat aantasting van de EHS niet toe, tenzij er geen reële alternatieven zijn en 'redenen van groot openbaar belang' bestaan.

De Raad van State stelt vast dat de doorsnijding het natuurgebied 'significant aantast', omdat bijna vier hectare verloren gaat en zes hectare ecologisch minder goed kan functioneren. Omdat de provincie echter voldoende heeft aangetoond dat de aanleg van de Centrale As als geheel noodzakelijk is, heeft de provincie zich naar het oordeel van de Raad van State terecht op het standpunt gesteld dat er voor deze beperkte doorsnijding 'redenen van groot openbaar belang' zijn.

Van strijd met het provinciale beleid is dus geen sprake, aldus de hoogste bestuursrechter. Ook de aantasting van het weidevogelgebied ten noorden van Garyp mochten provinciale staten aanmerken als 'noodzakelijke ruimtelijke ingreep van openbaar belang'. De aantasting van de natuurgebieden wordt voldoende en op tijd gecompenseerd, aldus de hoogste bestuursrechter.

Ook de bezwaren van It Fryske Gea en de inwoners tegen de aantasting van het landschap, de verstoring van diverse soorten vleermuizen en overige specifieke bezwaren slagen niet.

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat wanneer sprake is van provinciale belangen de provincie een inpassingsplan voor haar grondgebied kan vaststellen. Een provinciaal inpassingsplan kan worden vergeleken met een gemeentelijk bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):