donderdag, 10. maart 2011 - 20:05

Provincie: ,,maatregelen nodig op Drentse arbeidsmarkt’’

Regio

De Drentse arbeidsmarkt dreigt op termijn scheef te groeien. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. Gedeputeerde Janny Vlietstra roept werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en gemeenten op de handen ineen te slaan. Dan kan een groot tekort aan werknemers in de zorg en techniek worden voorkomen.

In de komende jaren daalt de beroepsbevolking in Drenthe en zullen er, bij ongewijzigd beleid, onvoldoende schoolverlaters zijn om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Door een groeiende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten, in combinatie met ontgroening- en vergrijzing van de Drentse beroepsbevolking, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Positief is dat deze ontwikkeling kansen biedt voor groepen die nu moeilijk aan het werk komen, zoals 45-plussers en werkloze jongeren.

E’til, die het onderzoek in opdracht van de provincie Drenthe heeft opgesteld, voorziet dat het aantal banen in de landbouw, industrie en bouw substantieel afneemt. Daarentegen zullen met name in de zorg en techniek tekorten ontstaan. Al in 2014 wordt voor Drenthe een tekort voorspeld van driehonderd verplegenden en verzorgenden op mbo-niveau.
In de periode daarna, tot 2020, kunnen duizenden onvervulbare vacatures ontstaan. ,,Het vergt een gezamenlijke inspanning om een dergelijke ontwrichting van de arbeidsmarkt te voorkomen. Niets doen is geen optie’’ meent gedeputeerde Vlietstra. Het onderzoek maakt volgens haar duidelijk dat de belangrijke spelers op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt – overheden, UWV, opleidingsinstituten en ondernemers – stevige maatregelen moeten nemen om te garanderen dat er in Drenthe nog voldoende vakmensen voorhanden blijven in de sectoren zorg en techniek.

Beroepsopleidingen moeten hun aanbod afstemmen op de behoeften van werkgevers, zodat de dreigende mismatch tussen vraag en aanbod wordt voorkomen. Verder zijn maatregelen nodig op het terrein van (sociale) innovatie, het stimuleren van langer doorwerken en het verbeteren van de combinatie van werk en privé.

De provincie Drenthe investeert stevig in een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo is dit jaar €650.000,- beschikbaar voor projecten en pilots die knelpunten op de Drentse arbeidsmarkt oplossen, is een provinciebreed arbeidsmobiliteitsnetwerk opgezet ,en is het Opleidingscentrum voor de Bouw voor Drenthe behouden. In de zorg- en technieksector worden branche-overleggen opgestart om tot oplossingen te komen voor de dreigende tekorten aan werknemers.

In reactie op de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek worden aanvullende maatregelen onderzocht. Zo valt onder meer te denken aan het intensiveren van voorlichting aan scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs over de carrièremogelijkheden in de techniek en de zorg. Ook wordt verkend of het mogelijk is een ‘vakgilde’ voor de zorg in Drenthe te realiseren. Zo’n vakgilde ondersteunt zorginstellingen onder andere bij het werven en begeleiden van stagiaires
Provincie:
Tag(s):