dinsdag, 21. juni 2011 - 12:53

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Den Haag

De Raad vraagt aandacht voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren. Een substantieel deel van de jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen krijgt niet de aandacht en behandeling die nodig is om verdere gedragsproblemen en criminaliteit te voorkomen.

De Raad constateert op grond van diverse bronnen dat de aard van de problematiek van deze categorie jongeren ernstig is en dat er sprake is van oververtegenwoordiging van deze jongeren in het justitiële systeem, met name bij degenen met de zwaarste strafrechtelijke (pij-) maatregel en bij veelplegers. Deze jongeren hebben minder cognitieve mogelijkheden (met name op het gebied van strategisch denken, informatieverwerking en impulscontrole) en zij hebben in vergelijking met normaal begaafde jongeren vaker te maken met psychische stoornissen, emotionele en gedragsproblemen, risico’s van middelengebruik en gebrek aan steun vanuit thuis.

Een adequate benadering van deze groep jongeren kan (herhaling van) ernstige gedragsproblemen of criminaliteit voorkomen, wat niet alleen in het belang is van de jongere maar van de samenleving als geheel. De Raad beveelt aan vroegtijdig te signaleren of sprake is van een licht verstandelijke beperking en de aanpak daarop af te stemmen.
Provincie:
Tag(s):