maandag, 24. oktober 2011 - 14:54

Red een dier bel 144

Den Haag

Het meldnummer ‘144, red een dier’ wordt op 15 november 2011 opengesteld voor het publiek. Dit heeft minister Opstelten maandag bekendgemaakt.

Met de komst van het speciale telefoonnummer kunnen meldingen over dierenleed beter en effectiever worden opgevolgd door de politie en andere hulpverleners en handhavers. De aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing wordt verder verstevigd met een verhoging van de strafeisen door het openbaar ministerie. Ook gaan binnenkort de eerste dierenpolitieagenten aan de slag.


Dat staat in een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mede namens staatssecretaris Bleeker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het meldnummer ‘144, red een dier’ is ondergebracht bij het Korps Landelijk Politiediensten (KLPD). De meldingen bij 144 worden beoordeeld door speciaal opgeleide politiemensen. Bij meldingen van acuut dierenleed wordt direct actie ondernomen door het betreffende regionale politiekorps.

Ook kan via het meldpunt een dierenambulance of gespecialiseerde diensten zoals de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) worden ingeschakeld. Beide diensten treden zowel toezichthoudend als handhavend op tegen dierenleed. De nVWA richt zich daarbij vooral op bedrijfsmatige sectoren en de LID treedt met name op tegen dierenmishandeling van hobbymatig gehouden dieren.

Om te komen tot een landelijk dekkend en goed functionerend netwerk achter ‘144, red een dier’ zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling op het terrein van dierenhandhaving en dierenhulpverlening.

De taakverdeling is vastgelegd in twee convenanten die vandaag zijn ondertekend door minister Opstelten en vertegenwoordigers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Dierenbescherming, de Federatie Dierenambulances Nederland en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Het meldnummer van de Dierenbescherming wordt vanaf 15 november doorgeleid naar 144. Het meldnummer maakt deel uit van een expertisecentrum dat bij het KLPD wordt ingericht. Vanuit dit expertisecentrum wordt onder andere onderzoek verricht naar internationale illegale dierenhandel en verbanden tussen dierenmishandeling en andere strafbare feiten zoals partner- en kindermishandeling.


De bestrijding van dierenleed wordt verder versterkt met een verhoging van de strafeisen tegen mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling. Het openbaar ministerie heeft het strafvorderingsbeleid per 1 oktober verzwaard. Bij de strafeis wordt voortaan ook rekening gehouden met het letsel dat een dier is toegebracht of de gevolgde dood van het dier.

Daarnaast wordt onder andere een reclasseringsrapport gevraagd bij delicten met een sadistische inslag of in gevallen waarin sprake is van grote maatschappelijke verontwaardiging.

Dierenpolitie
In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode in totaal 500 dierenpolitieagenten komen. Dit jaar worden er 125 medewerkers dierenpolitie opgeleid aan de Politieacademie. De agenten maken deel uit van de basispolitiezorg, maar zijn volledig vrijgesteld voor hun taak.

De belangrijkste taak van de dierenpolitie is de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. De dierenpolitie treedt preventief, hulpverlenend, handhavend en strafrechtelijk op bij dierenleed. De opleiding tot medewerker dierenpolitie aan de Politieacademie is onlangs aangepast na evaluatie van de eerste opleiding die in mei van start ging.

In de nieuwe opleiding, die onlangs is begonnen, wordt onder andere meer aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden. Vanwege hun expertise bestond de eerste lichting cursisten vooral uit hondengeleiders van de politie. Zij bepalen zelf of ze na de opleiding aan de slag gaan als voltijds medewerker dierenpolitie of dat ze hun huidige functie blijven uitoefenen. De nieuwe lichting cursisten wordt opgeleid tot voltijds dierenagent. Zij gaan vanaf eind november aan de slag.
Provincie:
Tag(s):