dinsdag, 22. februari 2011 - 13:36

Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling

Almere

Het college van B en W heeft de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Het doel van de regiovisie is om tot een effectieve aanpak van huiselijk geweld te komen door betere samenwerking en afstemming tussen de betrokken organisaties.

Daarnaast willen de betrokken organisaties activiteiten ontwikkelen gericht op het voorkómen van huiselijk geweld.

In de regiovisie is een aantal prioriteiten vastgesteld:
- Het actief benaderen van risicogroepen.
- Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld, slachtoffers
weerbaarder maken en (potentiële) plegers duidelijk maken dat

huiselijk geweld niet normaal is
- Het aanbieden van actieve opvoedingsondersteuning voor ouders of
verzorgers die onvoldoende in staat zijn hun kind(eren) op te voeden.

Vervolg op eerdere convenanten
Deze regiovisie is het vervolg op twee eerdere convenanten waarin de Flevolandse gemeenten afspraken hebben gemaakt over de bestrijding van huiselijk geweld.

In 2003 hebben de Flevolandse gemeenten en maatschappelijke organisaties voor het eerst een convenant ondertekend voor de aanpak van huiselijk geweld (Convenant Vereende Krachten). Dat convenant is in 2005 vernieuwd (Convenant Ketenaanpak Huiselijk Geweld Flevoland 2005). In 2008 is het beleid van de Flevolandse gemeenten geëvalueerd. In vervolg op deze evaluatie is de regiovisie opgesteld.

Kader voor beleid per gemeente
De regiovisie dient als kader voor het lokale beleid dat elke gemeente zelf­standig ontwikkelt. Dat beleid moet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten zoals verwoord in deze visie.

Naast huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de regiovisie ook betrekking op de aanpak van eergerelateerd geweld (eerwraak) en van ouderenmishandeling als specifieke vormen van huiselijk geweld.

Na instemming van de gemeenteraad zal het Almeerse Plan van Aanpak zo snel mogelijk worden opgesteld.
Provincie:
Tag(s):