woensdag, 13. april 2011 - 16:05

Rijk en G4 willen voorkómen dat mensen dakloos raken

Amsterdam

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en het Rijk bundelen opnieuw hun krachten in een gemeenschappelijke aanpak van dakloosheid.

Sinds 2006 zijn in de vier grote steden zo’n 10.000 dak- en thuislozen op maat op weg geholpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan onder dak. Het aantal buitenslapers is zeer fors teruggebracht, en overlast en criminaliteit is met ruim 50% afgenomen. Met deze succesvolle aanpak wordt de komende jaren doorgepakt.

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2e fase kent drie speerpunten: voorkóm dat mensen dakloos raken, breng mensen die nu nog dakloos zijn in de opvang, en zorg dat mensen die nu gebruik maken van opvang weer mee gaan doen.

Onderdeel van de nieuwe aanpak is dat gemeenten samen met instellingen zo vroeg mogelijk actie ondernemen als er vanuit de wijk en hulpverleners signalen komen dat mensen dakloos dreigen te worden. Eenmaal in beeld worden deze mensen waar nodig ondersteund om vanuit hun eigen kracht problemen tijdig het hoofd te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit het helpen bij zoeken naar een dagbesteding, leren omgaan met geld en het opbouwen van een sociaal netwerk. Ook wordt de nazorg na detentie versterkt.

Mensen die nu nog dakloos zijn, worden opgevangen en krijgen een hulpaanbod. Daarnaast wordt extra werk gemaakt van doorstroom uit de opvang naar meer zelfstandigheid, en meedoen in de samenleving. Daarvoor gaan gemeenten ook afspraken maken met woningcorporaties omdat het aantal beschikbare woningen voor doorstroming niet altijd toereikend is.

Bij de wortel

Een belangrijke oorzaak van dakloosheid is dat mensen huurschuld hebben. Betere afspraken tussen de verschillende organisaties die bij de hulpverlening zijn betrokken en woningcorporaties over onderlinge samenwerking, schuldsanering en opvang moeten dit probleem bij de wortel aanpakken. Voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip raken en op straat belanden.

Preventie en ketensamenwerking essentieel

De kosten-batenanalyse over de maatschappelijke opvang die VWS heeft laten opstellen toont aan dat de inspanningen van de maatschappelijke opvang per saldo baten opleveren. Beroep op dure voorzieningen, met name in zorg en veiligheid, kan worden voorkomen: investeren in preventie en goede opvang loont. Ketensamenwerking is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes.
Provincie:
Tag(s):