dinsdag, 21. juni 2011 - 19:43

Rijk en goede doelensector gaan structureel samenwerken

Den Haag

Het kabinet wil dat publieke en private partijen meer gaan samenwerken, instellingen actief op zoek gaan naar andere geldbronnen en dat het ondernemerschap de boventoon gaat voeren.

Het kabinet stimuleert en faciliteert dit door consistente wet- en regelgeving en fiscale maatregelen. Daarnaast wordt samen met de goede doelen sector gewerkt aan een grotere transparantie.

Geefwet
Dit schrijven staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), staatssecretaris Weekers (Financiën) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer over de Geefwet. De Geefwet is een verzameling van maatregelen en afspraken die het geven aan goede doelen nog meer zal stimuleren en faciliteren.

Publiek- private samenwerking
Op 21 juni jl. is met de sector filantropie, vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) het convenant ´Ruimte voor Geven´ gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over een nauwere toekomstige samenwerking.

Door beter samen te werken streven het kabinet en de sector filantropie naar meer maatschappelijk rendement. Zo is het in een tijd van heroverweging van overheidsuitgaven van belang dat particulier geven wordt bevorderd.

Een samenhangend en duidelijk fiscaal regime dat stimulerend werkt, draagt daaraan bij. Met het sluiten van dit convenant erkent het kabinet het maatschappelijk belang van de filantropische instellingen en verklaart het kabinet zich bereid een gezamenlijke inzet ten behoeve van een betere samenleving te bevorderen.

Fiscaal
Een van de maatregelen van het kabinet is het stimuleren van particuliere giften. Om dit te bereiken is in een aantal fiscale wetten faciliteiten ten behoeve van de goede doelensector opgenomen. Een aantal van die faciliteiten is er in het bijzonder op gericht het geven aan goede doelen te bevorderen.

Hierbij kan worden gedacht aan de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor verkrijgingen door of van goede doelen instellingen.

De faciliteiten zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan het hebben van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor de verkrijgende of uitdelende instelling. Instellingen kunnen door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Cultuur
Het kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van overheidssubsidie en meer middelen uit private bron aanboort. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht om bestaande fiscale regelingen voor de cultuur sector te verruimen. Zo zullen culturele instellingen door verhoging van de winstgrens meer van de ANBI-status kunnen profiteren, en dus meer eigen inkomsten gaan binnenhalen.

Ook gebruikt het kabinet 25 miljoen euro om cultureel ondernemerschap te stimuleren. Tenslotte zullen de staatssecretarissen van Financiën en OCW een geefcampagne lanceren om de bekendheid van fiscale faciliteiten voor cultuur bij burgers en instellingen te vergroten.

Transparantie
Het kabinet en filantropische sector zijn het eens met de Tweede Kamer dat er meer gedaan moet worden aan de transparantie en toezicht op goede doelen. Vanuit de overheid zal geen nieuwe regelgeving gecreëerd worden voor het toezicht op sector.

Transparantie over prestaties met behulp van keurmerken en gedragscodes helpen om het vertrouwen te herstellen of hoog te houden. Daarom zullende ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën in samenwerking met de filantropische sector een gezamenlijk document opstellen met daarin een moderne visie op toezicht en verantwoording.

Bij de uitwerking van deze visie wordt toegewerkt naar de realisatie van één keurmerkstelsel, dat toegankelijk moet zijn voor alle grote en kleinere fondsenwervende instellingen en waarmee het toezicht uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is. Onderzocht zal worden of dit keurmerk in de toekomst een rol kan spelen bij de toekenning van de ANBI-status.
Provincie:
Tag(s):