maandag, 14. februari 2011 - 14:32

Ruim 5000 huisverboden opgelegd sinds invoering wet

Den Haag

Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod begin 2009 hebben burgemeesters ruim 5000 huisverboden opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is zeer tevreden over dit aantal. Dat schrijft hij, mede namens staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet tijdelijk huisverbod (op 1 januari 2009 in werking getreden) geeft burgemeesters de bevoegdheid om bij acute dreiging van huiselijk geweld de pleger voor tien dagen uit huis te plaatsen. In 2010 hebben de burgemeesters 2935 huisverboden opgelegd, een jaar eerder werden 2107 personen uit huis geplaatst. Opstelten spreekt van een snelle en succesvolle implementatie van de wet. Uit een tussenevaluatie van Regioplan blijkt dat het huisverbod een toegevoegde waarde heeft bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast zijn de betrokken professionals over het algemeen positief over de maatregel en is de uitvoering van de wet bovendien goed geworteld in de uitvoerende organisaties.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat het huisverbod nauwelijks wordt toegepast als alleen kinderen slachtoffer zijn, terwijl de wet deze mogelijkheid wel expliciet biedt. Minister Opstelten zal hierover met een aantal gemeenten in overleg treden om te bezien hoe het huisverbod vaker kan worden toegepast bij zaken van kindermishandeling. Verder onderzoekt minister Opstelten de mogelijkheid of het huisverbod met het oog op preventie eerder kan worden ingezet.

De Wet tijdelijk huisverbod is een onderdeel van de brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De ministeries van Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid, Welzijn & Sport richten zich samen op het voorkomen, signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan.
Provincie:
Tag(s):