woensdag, 24. augustus 2011 - 13:31

RVS vernietigt tracebesluit verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee

Eemshaven

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag het tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul van de hoofdvaarweg Eemshaven-Noordzee vernietigd. Dit meldt de Raad van State woensdag.

Geen hoger beroep mogelijk
Tegen het besluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat waren onder meer de Waddenvereniging en een groot aantal inwoners en bedrijven uit Duitsland bij de hoogste bestuursrechter in beroep gekomen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

In beroep werd onder meer aangevoerd dat het tracébesluit onvoldoende waarborgen biedt voor een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Zo zou de Doekegat Reede, een zogenoemde noodankerplaats waar schepen die afhankelijk zijn van het getijdensysteem voor anker kunnen gaan in geval van een calamiteit, niet toegankelijk zijn gemaakt voor bulkschepen met een grote diepteligging.

De Raad van State is van oordeel dat de minister 'onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het, in afwijking van het in het onderzoek gehanteerde uitgangspunt, in verband met de veiligheid niet nodig was de noodankerplaats Doekegat Reede geschikt te maken voor bulkschepen'.

Bij de voorbereiding van het besluit wilde de minister met het oog op de veiligheid de Doekegat Reede nog wel uitbaggeren zodat ook bulkschepen daar voor anker konden gaan, maar in het definitieve besluit zag hij daarvan af.

De minister had dat niet mogen doen zonder nadere motivering, aldus de hoogste bestuursrechter. Naar het oordeel van de Raad van State konden alle overige bezwaren die tegen het tracébesluit waren ingediend, niet slagen.

Het tracébesluit maakt het mogelijk de hoofdvaarweg Eemshaven-Noordzee te verdiepen en te verbreden. Het tracébesluit ziet niet op het verdiepen van de Eemshaven zelf.

De verruiming van de vaargeul is volgens de minister nodig omdat voor een aantal ontwikkelingen in de Eemshaven, waaronder de bouw van een elektriciteitscentrale, schepen nodig zijn met een grotere diepteligging dan waarop de vaargeul nu is berekend.

Vergunning vernietigd bouw kolencentrale
De Raad van State heeft woensdag ook uitspraak gedaan in de zaak over de vergunningen die op grond van de Natuurbeschermingswet zijn verleend voor een kolengestookte elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. De Raad van State constateerde onherstelbare gebreken in de verleende natuurvergunning en besloot deze te vernietigen.
Provincie:
Tag(s):