dinsdag, 7. juni 2011 - 16:49

Scherpe aanpak van North Refinery door provincie

Farmsum

Afgelopen jaar heeft de provincie intensief ingezet op toezicht en handhaving bij het bedrijf North Refinery te Farmsum. Dit in verband met de vele overtredingen van de voorschriften van de vergunning Wet milieubeheer door dit bedrijf.

Er was twijfel of er voldoende grip was op de milieurelevante aspecten van het bedrijf. Om dit te onderzoeken is prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en deskundigen van DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd. De commissie De Ridder heeft geconcludeerd dat de provincie op een aantal punten tekort is geschoten.

De commissie stelt vast dat de vergunning toereikend is, maar op onderdelen verdergaande eisen had kunnen bevatten. Het bedrijf heeft een brede acceptatie van stoffen gevraagd en vergund gekregen op grond van en passend binnen de kaders van de Wet milieubeheer. Het provinciaal toezicht is te veel reactief van aard geweest.

Urgentie
De provincie onderkent de ernst en de urgentie van de aanbevelingen van de commissie. Het sluit aan op de vermoedens die er waren. Het geeft de provincie de kans de handhaving en toezicht te verbeteren. Doordat er maar één zo’n dergelijk bedrijf is in Noord-Nederland is en er te weinig onderlinge wisselwerking en reflectie is geweest, is deze situatie ontstaan.

Luchtmetingen door TNO
Eind 2010 heeft de provincie TNO opdracht gegeven een luchtkwaliteitonderzoek te verrichten in de directe omgeving van omwonenden van North Refinery. Uit de resultaten blijkt dat de streefwaarden van de relevante ‘vluchtig stoffen’ niet zijn overschreden. In 2010 is al eerder een meting gedaan naar ‘niet vluchtige stoffen’ zoals zware metalen en dioxine. Ook hier waren de onderzoeksresultaten goed, met uitzondering van een lichte overschrijding van de norm voor fluoride. De GGD heeft aangegeven dat op basis van deze metingen geen risico’s voor de volksgezondheid worden verwacht.
Provincie:
Tag(s):