donderdag, 8. december 2011 - 21:50

Scherpe keuzes in taken culturele en sociale veld

Regio

Gedeputeerde staten (GS) van Drenthe hebben donderdag bekend gemaakt welke taken de provincie blijft verrichten in het sociale en culturele domein. De focus op provinciale kerntaken en de al eerder vastgestelde bezuinigingen hebben geleid tot duidelijke en scherpe keuzes. Op verschillende onderdelen beperkt de provincie zich tot haar wettelijke taken. Het college kiest voor de taken in het sociale en culturele domein die verbonden zijn aan het ruimtelijk economisch domein. Voor de meeste instellingen die actief zijn in het Drentse sociale en culturele veld betekent dit, dat zij vanaf 2013 minder subsidie van de provincie ontvangen.

Cultuur blijft in afgeslankte vorm een kerntaak van de provincie. De bezuinigingen leiden voor cultuur tot een vermindering van het budget van 775.000 euro in 2013, waardoor 24,5 miljoen voor cultuur in Drenthe beschikbaar blijft.

De provincie heeft geen kerntaken meer in het sociale domein. Haar rol beperkt zich tot haar wettelijke taken op dit terrein, zijnde jeugdzorg en het ondersteunen van de gemeenten bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De regiefunctie blijft; de focus zal zich meer richten op het leggen van een relatie met ruimtelijk-economische vraagstukken, zoals
leefbaarheid, krimp en een vitaal platteland. Dat betekent dat er vanaf 2013 2,3 miljoen euro minder beschikbaar is. Door deze bezuiniging blijft voor het sociale domein 3,8 miljoen in 2013 beschikbaar (exclusief de Rijksbijdrage jeugdzorg).

Kunst & Cultuur Drenthe, RTV Drenthe, Biblionet Drenthe, Drents Plateau, Centrum Beeldende Kunst Drenthe, Brede Overleg Groep Kleine Dorpen, STAMM CMO Drenthe, Zorgbelang Drenthe en Sport Drenthe geven allemaal uitvoering aan taken in het sociale en culturele domein. Deze instellingen hebben te maken met kortingen op hun subsidie en zijn op de hoogte gebracht van de gemaakte keuzes en de financiële gevolgen.

Provinciale staten hebben eerder de kaders voor beleid en financiën van de provincie Drenthe vastgesteld. Voor zowel het collegeprogramma als de Voorjaarsnota 2011 leidde dit tot een scherpe afbakening van de provinciale taken. Met de focus op het ruimtelijke en economische
domein en op cultuur houdt de provincie wel oog voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, maar zoekt deze meer in samenhang met de kerntaken.
Provincie:
Tag(s):