maandag, 11. juli 2011 - 19:55

Slot Oostende geeft geschiedenis bloot

Goes

Na de sloop van de voormalige bioscoop in Goes zijn, vooruitlopend op het archeologisch proefsleuven onderzoek, bijzondere elementen aangetroffen.

Het terrein ‘Slot Oostende’ en omgeving blijken zowel op bouwhistorisch als archeologisch gebied zeer interessant.

In 2009 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd deze historische locatie te onderzoeken en bloot te leggen. Het project Slot Oostende bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat het in beeld brengen van alle beschikbare gegevens. Dit gebeurt door archiefonderzoek, slopen van de voormalige bioscoop (Singelstraat 5a), blootleggen van het interieur van het voormalige Griekse restaurant (Singelstraat 5) en het uitvoeren van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Deze fase wordt op dit moment uitgevoerd.

Na sloop en verwijdering van de vloeren is de grond tot 50 cm afgegraven en zijn diverse oude funderingen te voorschijn gekomen die nog niet eerder ergens beschreven stonden. Deze worden nauwkeurig ingemeten en in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat er na de zomer een proefsleuf wordt aangelegd door een archeologisch bureau. Dit is om de opbouw van de grond en eventuele archeologische resten te documenteren. Aan de hand van de grondopbouw kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of er een gracht om het slot heeft gelopen.

Omdat het archeologisch onderzoek en de bouwhistorische deelontleding pas na de zomervakantie uitgevoerd worden, is het gebied afgeschermd. De vondsten zijn afgedekt met zand en stalen rijplaten om de archeologische restanten zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer het terrein dit toelaat, wordt belangstellenden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding op het terrein.

Vorig jaar is er een bouwhistorische verkenning van het pand Singelstraat 5 gemaakt (het voormalig Grieks restaurant). Hierin zijn de verschillende bouwfasen genoemd en is er aangegeven welke onderdelen waardevol zijn. Aan de hand van deze historische verkenning is er een sloopplan opgesteld en zijn er binnen voorzetwanden, plafonds etc verwijderd. Nu deze weg zijn, is er onder andere een interessant balkenplafond te voorschijn gekomen. Het bouwhistorische onderzoek zal, nu het pand gestript is, nog verder uitgebreid worden.

Het archeologische traject is gestart met een uitvoerig archeologisch bureauonderzoek, waarbij vooral veel archiefonderzoek is gedaan naar de locatie. Hierbij valt te denken aan oude tekeningen, foto’s en bewonersgeschiedenis van de locatie. Ook zijn er door het SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) proefboringen verricht, waarbij al direct op veel puin en harde materialen werd gestuit. Aan de hand van die gegevens wordt een verwachting opgesteld voor het gebied. Hierna is een Programma van Eisen voor de uitvoering van het vervolgonderzoek in het plangebied opgesteld.

Het tweede deel van het totale project is de herontwikkeling van het plangebied Slot Oostende waarbij de gegevens uit fase 1 belangrijke rol spelen. De komende maanden wordt de eerste fase van het project afgerond. Ingeschat wordt dat het archeologisch onderzoek nog ongeveer vier maanden in beslag neemt. Zowel het archeologische als het bouwkundige onderzoek gelden als basis voor de herontwikkeling van het plangebied Slot Oostende.

Het verdwenen Slot Ostende is bijzonder onderdeel van de Goese geschiedenis. Het kasteel stamt in zijn eerste vorm uit de 12e eeuw en in de loop der eeuwen waren er steeds weer periodes van hernieuwde belangstelling voor het slot. Van het oude slot zijn, tot nu toe bekend, in ieder geval nog over een ruimte met gewelven (die vroeger een ontvangstzaal geweest kan zijn) en de toren. De toren is vanaf de straat zichtbaar, maar bijna onherkenbaar verstopt in de latere aanbouwen. De ruimte met gewelven en de toren dateren van rond 1300. We hebben het over het oudste gebouw van Goes. Het is het enige kasteel in de gemeente waarvan nog substantieel iets van over is.
Provincie:
Tag(s):