vrijdag, 14. oktober 2011 - 13:06

Sluitende begroting 2012 voor gemeente Heerenveen

Heerenveen

Het college van B&W legt een sluitende begroting 2012 voor aan de raad. Door tijdig de zeilen bij te zetten, ligt de Heerenveense begroting - ondanks teruglopende (rijks) inkomsten, stagnerende grondverkopen en oplopende bijstandsuitgaven - op koers.

'Met deze begroting liggen we op schema met de bezuinigingmaatregelen uit de Perspectiefnota van juli 2011. Daarbij gaan we uit van een grotere zelfredzaamheid van burgers, maar blijven we zorgen voor kwetsbare groepen' aldus wethouder Financiën, Coby van der Laan. Ook voor de komende jaren zijn de inkomsten en uitgaven in balans; de raad krijgt op 10 november tevens een sluitende meerjarenbegroting voorgelegd.

In 2012 wordt een begin gemaakt met de in de Perspectiefnota aangekondigde ombuigingsmaatregelen, van in totaal EUR 9 miljoen tot en met 2014. Hierdoor sluit deze begroting met een positief saldo van EUR 18.000. Financiële tegenvallers (meer geld nodig voor groeiend aantal bijstandsgerechtigden en minder geld uit het gemeentefonds) worden in 2012 opgevangen door geplande investeringen bij de brandweer en sportaccommodaties meer over de tijd te spreiden.
Provincie:
Tag(s):