maandag, 31. januari 2011 - 18:04

Sneller ingrijpen bij kindermishandeling

Den Haag

Om de veiligheid van het kind te waarborgen, dient er sneller te worden ingegrepen als blijkt dat ouders hier niet toe in staat zijn. ‘Met name bij baby’s en jonge kinderen zijn, gelet op de extra fysieke kwetsbaarheid van deze kinderen, snellere procedures nodig om bedreigingen van de veiligheid af te wenden’.

Dat schrijven staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuizen — van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag in een reactie op onlangs verschenen rapporten van de Inspectie Jeudgzorg (IJZ) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gevallen van fatale of bijna fatale kindermishandeling die maandag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Het rapport van de Onderzoeksraad heeft betrekking op de periode 2004 — 2007. De bewindspersonen zien de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten als een belangrijke aansporing om knelpunten in het kindveiligheidsstelsel verder aan te pakken, voor zover deze niet al in gang zijn gezet.

Het is immers de taak van de overheid kinderen veiligheid te bieden wanneer ouders dat niet of niet toereikend doen. Daarnaast dient het kabinet ervoor te zorgen dat de professionals in het veld zodanig toegerust zijn dat zij slagvaardig hun werk kunnen doen en zich optimaal gesteund voelen bij de vaak lastige dilemma's waarvoor zij staan.

De bewindslieden hebben daarbij oog voor de soms zware omstandigheden waaronder de professionals hun werk moeten verrichten. Dit kabinet tolereert geen agressie en geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen. In de brief staat dat de informatievoorziening verder moet worden verbeterd.

Hoewel er geen wettelijke belemmeringen zijn voor professionals informatie te geven, blijkt dat deze in de dagelijkse praktijk wel worden ervaren. Op korte termijn wordt met onder andere GGZ-Nederland en de KNMG besproken welke belemmeringen door professionals worden ervaren en hoe dit kan worden verholpen.

Met betrokken partijen zal de komende tijd worden gesproken over verdere professionalisering van het kindveiligheidsstelsel, zodat de fysieke veiligheid van het kind kan worden gewaarborgd.

Recentelijk hebben de Raad van de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg hun werkwijze aangepast zodat bedreigingen van de fysieke veiligheid een meer prominente rol spelen bij het onderzoek naar de noodzaak van beschermingsmaatregelen. Op die manier wordt de samenwerking tussen de ketenpartners op cruciale momenten in de afwegingen over de veiligheid van het kind verbeterd.

Ten aanzien van een betere signalering zullen de betrokken beroepsgroepen nagaan of de bestaande instrumenten adequaat zijn. Waar dit niet zo is zal een beter instrument worden ontwikkeld.

Beide bewindslieden zetten de komende maanden in overleg met de relevante partijen uit het veld verdere stappen om zo effectief mogelijk op te kunnen treden bij het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade van kindermishandeling. De Kamer en de Onderzoeksraad worden voor de zomer over de stand van zaken van voornoemde acties geïnformeerd. Na de zomer komt het kabinet met een nieuw Actieplan Aanpak Kindermishandeling.
Provincie:
Tag(s):