woensdag, 28. september 2011 - 21:15

Solid Air mag niet meer vliegen

Rotterdam

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) schorst de vergunning tot vluchtuitvoering en de exploitatievergunning van de luchtvaartmaatschappij Solid-aiR.

Dat betekent dat het bedrijf per direct geen commerciële vluchten mag uitvoeren. De inspectie is na onderzoek van het bedrijf er niet van overtuigd dat een veilige vluchtuitvoering is gegarandeerd.

De IVW heeft het bedrijf tijdens het onderzoek onder verscherpt toezicht geplaatst na constateringen van diverse overtredingen op het gebied van training en toetsing van piloten en de registratie van technische mankementen. Verder heeft de inspectie overtredingen geconstateerd ten aanzien van de werk- en rusttijden van de piloten, de aansturing van het management, de vluchtuitvoering en het melden van incidenten. De IVW acht het daarbij zeer ernstig dat het verantwoordelijk management vaak direct betrokken was bij de geconstateerde overtredingen.

De bevindingen uit het onderzoek geven een beeld van een luchtvaartmaatschappij waar overtreding van de toepasselijke regelgeving niet een incidenteel maar structureel karakter heeft. Bovendien zijn de geconstateerde overtredingen als ernstig en zeer ernstig te kwalificeren, zowel in onderlinge samenhang als ieder voor zich. De inspectie concludeert dat het structurele karakter en de aard van de overtredingen dusdanig zijn dat zij er niet van overtuigd is dat Solid aiR nu een veilige vluchtuitvoering kan garanderen. De IVW heeft het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

De schorsing geldt voor een periode van drie maanden. Als Solid-aiR binnen deze termijn de inspectie niet kan aantonen dat het een veilige vluchtuitvoering kan garanderen, wordt de vergunning tot vluchtuitvoering en de exploitatievergunning ingetrokken. Zodra het bedrijf wel weer voldoende waarborgen biedt voor een veilige vluchtuitvoering, wordt de schorsing opgeheven.
Provincie:
Tag(s):