dinsdag, 25. oktober 2011 - 21:11

Succesvolle aanpak van zwakke scholen

Regio

De kwaliteit van het basisonderwijs in Drenthe zit goed in de lift. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is sinds 2008 aanzienlijk afgenomen. Procentueel gezien scoren de zwakke scholen al onder het landelijk gemiddelde. De zeer zwakke scholen zitten er nog net boven. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Onderwijskansenplan Drenthe 2008-2012.

Eind 2008 namen provinciale staten het Onderwijskansenplan 2008-2011 aan. Doelstelling was dat het onderwijsniveau in Drenthe over tien jaar minstens gelijk is aan het landelijk niveau. De looptijd van het onderwijsplan is later aangepast aan de looptijd van de Sociale Agenda en met een jaar verlengd tot en met 2012.

Voor de uitvoering van het plan stelden de staten ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het budget was vooral bedoeld voor de sociaal-economisch zwakkere regio’s, te weten Zuidwest en Zuidoost Drenthe en de Veenkoloniën. In 2010 is een substantieel deel van het beschikbare geld gereserveerd voor het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Drenthe. Het betekende een verbreding van het Onderwijskansenplan, dat zich met name richt op de zwakkere regio’s. Naast de vermindering van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen wordt ook veel energie gestoken in preventieve maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van zwakke
scholen.

Een speerpunt in 2012 is de realisering van meer excellente scholen in de
provincie en het borgen en verduurzamen van de resultaten van het kwaliteitsakkoord. Andere doelstellingen zijn het vergroten van de betrokkenheid van de ouders en het verwezenlijken van een betere aansluiting op de verschillende leerlijnen.
Provincie:
Tag(s):