woensdag, 16. februari 2011 - 21:25

Toekomstvisie en convenant TT Circuit en omgeving afgerond

Assen

De provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op het TT Circuit Assen en omgeving afgerond. In januari 2010 gingen de partijen om tafel om afspraken te maken over activiteiten en aspecten als ruimtelijke ontwikkeling, geluid, duurzaamheid en recreatie. Samenwerking heeft de voorkeur boven het voeren van juridische procedures, luidt de belangrijkste uitkomst.

Woensdag hebben 12 partijen een convenant ondertekend. Hierin staan heldere afspraken, instructies en intenties over geluidreducerende maatregelen, uitgangspunten voor vergunningverlening aan het TT Circuit Assen en andere zaken. Het convenant hoort bij de toekomstvisie, waarin de belangen staan die door alle partijen zijn onderkend. De visie is het fundament van waaruit de gebiedsontwikkeling plaatsvindt, het sfeerbeeld over 10 jaar met ideeën en maatregelen (bouwstenen). Concreet hebben de deelnemers afgesproken dat de aanwezige ondernemingen zich – binnen de uitgangspunten van de wet en de visie – kunnen ontwikkelen, dat de geluidsbeleving in het gebied af moet nemen en dat het omliggende gebied een kwaliteitsimpuls moet krijgen.

De eerste vervolgstappen zijn eveneens bekend. In 2011 wordt onderzoek gedaan naar geluidshinder, geluidsbeleving (Soundscape-onderzoek) en mogelijke maatregelen, zoals een geluidswal. In het najaar wordt een besluit genomen over de inhoud van een meerjarig
uitvoeringsprogramma, dat in 2012 van start gaat. Ondertussen gaat de Stichting Circuit van Drenthe mogelijkheden onderzoeken om het geluid bij de bron te verminderen.

Stichting Het Drentse Landschap, Natuur en Milieufederatie Drenthe, de gemeente Assen en de provincie Drenthe gaan op initiatief van de provincie Drenthe samen kijken hoe de natuurlijke verbinding tussen Witterveld, Fochteloërveen, Hijken en Geelbroek versterkt kan worden.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin en wethouder Henk Mathijsse kijken zeer tevreden terug op een toch wel ingewikkeld en spannend proces. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin: “Het was best een uitdaging om tot een integrale visie voor het gebied te komen. De gang van zaken bij vergunningverlening en handhaving was tot dan toe zeer onbevredigend, omdat we elkaardikwijls bij de Raad van State troffen. Met de nieuwe afspraken kan het TT Circuit Assen zich ontwikkelen, binnen de wettelijke mogelijkheden en in een goede samenhang en balans met de omgeving.” Wethouder Henk Matthijsse van de gemeente Assen: “Het bijeenbrengen en - houden van zoveel partijen met uiteenlopende belangen is niet altijd gemakkelijk. We zijn blij met het stevige commitment van alle partijen.”

Het proces tot visievorming en convenant stond onder begeleiding van adviesbureau BMC. De deelnemende partijen zijn: provincie Drenthe, gemeente Assen, TT Circuit Assen, TT World, TT Hall, Verkeerspark Assen, Stichting Vrienden TT Circuit Assen, Stichting Geluidhinder Baggelhuizen en omgeving, Bewonersoverleg Assen-West, Vereniging voor Dorpsbelangen
Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap.
Provincie:
Tag(s):