dinsdag, 25. oktober 2011 - 11:42 Update: 08-07-2014 0:56

Toename van aantal verzoeken om schuldsanering

Den Haag

Het aantal verzoeken tot toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2010 gestegen met 30 procent.

Waar in 2008 en 2009 nog een daling zichtbaar was in het aantal aanvragen, steeg de instroom in 2010 naar 11.375 aanvragen. Het aantal afgewezen verzoeken was met 16,6 procent iets lager dan in 2008 en 2009 (respectievelijk 17,4 en 17,2 procent). Hiermee is de economische crisis ook zichtbaar in de instroom in de schuldhulpverlening. Dit blijkt uit de zevende meting van de Wsnp-monitor die staatssecretaris Teeven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De monitor verschaft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wnsp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, doorlooptijden en het aanbod van bewindvoerders. Daarnaast beoogt de monitor antwoord te geven op de vraag naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wsnp. De cijfers zijn geactualiseerd tot en met 31 december 2010.

De doelstelling van de Wsnp is het bieden van een perspectief op een duurzame schone lei. Dat wil zeggen dat de rechter van oordeel is dat de schuldenaar zich in voldoende mate heeft gehouden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling. Uit de zevende monitor blijkt dat het aantal afgegeven schone lei vonnissen in 2010 opnieuw is gestegen naar 10.508 uitspraken ten opzichte van 9.733 in 2009. Daarmee behaalt de Wsnp al jaren op rij een positief resultaat.

Het aantal aanvragen voor een dwangakkoord (verplichte schuldregeling) is verdrievoudigd, sinds dit mogelijk werd gemaakt in januari 2008. In 2010 zijn er bijna 1200 aanvragen voor een dwangakkoord ingediend. Het aantal verzoeken om een moratorium (afkoelingsperiode) in bedreigende situaties is met 982 maar liefst 72% hoger dan in 2008 (572). Ook ontvingen rechtbanken veel vaker een verzoek om uitstel van dwangmaatregelen in afwachting van de behandeling van een aanvraag Wsnp (voorlopige voorziening). Dit aantal is gestegen van 283 in 2008 naar 720 in 2010.

Het aantal actieve bewindvoerders is in 2010 gedaald, maar was nog altijd voldoende om het stijgende aantal zaken te behandelen. De Raad voor de rechtbijstand zal blijven monitoren of er voldoende bewindvoerders beschikbaar zijn en bewaakt de kwaliteitsnormen.
Categorie:
Tag(s):