dinsdag, 5. juli 2011 - 20:41

Uitbreiding project Houdgreep

Terneuzen

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, woningbouwcorporaties, politie en het openbaar ministerie gaan het project Houdgreep uitbreiden.

Door meer direct overleg en het uitwisselen van informatie mogelijk te maken, hopen de betrokken partijen de drugsoverlast verder terug te dringen. Op 7 juli ondertekenen alle partijen het Houdgreep-convenant. Het convenant vormt de basis voor een integrale aanpak van de drugsoverlast.

Door de inzet van Houdgreep is de drugsoverlast de afgelopen jaren niet gegroeid. Met een geïntensiveerde samenwerking is het doel de overlast verder terug te dringen. Het directe overleg tussen de betrokken partijen en de uitwisseling van informatie maakt eerder en gezamenlijk optreden tegen drugsoverlast mogelijk. Per geval wordt bekeken, wie van de partners en welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden om zo drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast te voorkomen, beëindigen of verstoren.

Ernstige overlast wordt vaak veroorzaakt door bewoners van huurwoningen, bijvoorbeeld door wietteelt. Het is gebleken, dat alleen met het opsporen en handhaven niet genoeg invloed kan worden uitgeoefend op het overlastprobleem. Hulp van met name woningbouw-corporaties is hierbij noodzakelijk. Het samenwerkingsverband wordt daarom met deze partners uitgebreid.

In 1996 is in de gemeente Terneuzen het project Houdgreep gestart. Aanleiding voor dit project was de toenemende mate van onveiligheidgevoelens van bewoners door overlast veroorzaakt door de aanwezigheid van drugshandelaren, drugsrunners, drugstoeristen en drugsgebruikers. In 2006 zijn ook de gemeenten Hulst en Sluis tot Houdgreep toegetreden.

Het project Houdgreep heeft twee doelstellingen. Ten eerste het opsporen en vervolgen van overtredingen van de Opiumwet. Ten tweede het terugdringen van de overlast in/vanuit woningen en in woonwijken.
Provincie:
Tag(s):