woensdag, 29. juni 2011 - 14:11

Uitstroom personeel justitiële jeugdinrichtingen ligt op koers

Den Haag

De maatregelen die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie neemt om de leegstand in de justitiële jeugdinrichtingen te verminderen, werpen hun vruchten af.

Eind mei 2011 was 33% van het personeel in de buiten gebruik gestelde rijksinrichtingen reeds uitgestroomd. Daarnaast is er voor een aantal locaties inmiddels een andere bestemming gevonden. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

In november 2010 informeerde de staatssecretaris de Kamer over het overschot aan capaciteit in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). De capaciteit zou worden teruggebracht tot 800 operationele plaatsen en 150 reserveplaatsen. Dat betekende voor bijna 1200 medewerkers dat er op termijn geen plek meer voor hen zou zijn in de JJI’s.

Inmiddels hebben 253 van de circa 770 medewerkers van de buiten gebruik gestelde rijkslocaties de JJI verlaten en een baan elders gevonden. De verwachting is dat dit aantal per 1 september naar ruim 370 medewerkers zal stijgen, wat neerkomt op bijna 50% van het totaal aantal rijksmedewerkers.

De mobiliteitsaanpak loopt daarmee volgens planning. Voor de overige medewerkers wordt hard gezocht naar een mogelijkheid hen van werk naar werk te begeleiden. Ook het vinden van alternatieve bestemmingen voor de buiten gebruik gestelde locaties heeft tot resultaten geleid.

Zo is de locatie Rekken van Rentray per 1 januari jongstleden omgevormd tot AWBZ gefinancierde zorginstelling, is er per 1 juli voor de Doggerij in Den Helder een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar met Lijn 5, een jeugdzorginstelling voor licht verstandelijk beperkten, gesloten en zijn er tussen de directies van Den Hey-Acker in Breda en de PI Vught samenwerkingsafspraken gemaakt over locatie de Leij.

Voor de locaties waar nog geen alternatieve bestemming voor gevonden is, zal de staatssecretaris blijven bezien of er zich mogelijkheden voordoen deze voor andere doeleinden in te zetten.
Provincie:
Tag(s):