donderdag, 30. juni 2011 - 9:30

Utrechtse Woningcorporaties investeren samen met gemeente fors in de stad

Utrecht

De komende vier jaar worden er 6000 nieuwe woningen gerealiseerd en 7000 woningen gerenoveerd. Van de bestaande woningen worden 18300 bovendien energiezuiniger gemaakt.

In de krachtwijken wordt €15 miljoen geinvesteerd. Dit en meer staat in de nieuwe samenwerkingsafspraken die de gemeente Utrecht samen met de woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, Groenrand Wonen en SSH hebben opgesteld voor de periode 2011 tot en met 2015.

De afspraken gaan over de samenwerking tussen de partijen bij onder meer het realiseren van nieuwe woningen, het uitvoeren van renovaties en sloop-nieuwbouwprojecten, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de aanpak in de Utrechtse krachtwijken. De afspraken worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ondanks de economische crisis nemen de Utrechtse woningcorporaties zich voor om fors te investeren in de stad. In de periode 2011 tot en met 2015 willen zij 6.000 nieuwe woningen bouwen en 7.000 renovaties uitvoeren. Dat is inclusief 2.000 nieuwe woningen in Leidsche Rijn en woningen voor studenten, senioren en mensen met een beperking. Dat is althans het streven. Het verloop van de crisis maar ook toekomstige regelgeving, zoals bijvoorbeeld de geplande heffing die corporaties moeten gaan bijdragen aan de huurtoeslag vanaf 2014, kan tot andere uitkomsten leiden. De productieprogramma’s per corporatie worden ieder jaar geactualiseerd aan de hand van economische omstandigheden en de situatie in de buurten.

Wijkaanpak gaat verder
Ook het programma Krachtwijken wordt voortgezet. De gemeente blijft €4 miljoen per jaar bijdragen aan de wijkaanpak. De woningcorporaties zullen in 2012 en 2013 samen € 6 miljoen per jaar aan sociale en €9 miljoen extra per jaar aan fysieke maatregelen investeren. Dat is 30 % minder dan voorheen in verband met het wegvallen van de Vogelaarheffing. Maar het is zeker nog voldoende om flinke verbeteringen in de wijken te bewerkstelligen.

Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid dat hoog op de Utrechtse agenda staat, heeft nu ook formeel een plek gekregen in de samenwerkingsafspraken. De corporaties zullen in genoemde periode in totaal 18.300 woningen aanpakken om een groener energielabel te realiseren. Bij nieuwbouw wordt minimaal energielabel A gerealiseerd, bij ingrijpende renovaties is het streven label B. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot in de stad.

Woningvoorraad
Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen, garanderen de woningcorporaties een minimale voorraad van 44.000 woningen bestemd voor sociale huur. Ook zijn er maatregelen geformuleerd om het aantal ‘scheefwoners’ verder terug te dringen en de doorstroom van mensen met hogere inkomens naar duurdere huurwoningen te bevorderen.

In overleg met bewonersorganisatie De Bundeling is tenslotte overeengekomen dat er een meer efficiënte vorm van participatie komt, die aansluit bij de Utrechtse Participatiestandaard. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat individuele huurders en bewoners – naast het reguliere overleg met bewonerscommissies – vaker rechtstreeks benaderd worden.

Financiering
Bovengenoemde programma’s kosten veel geld. Door de economische crisis zien de woningcorporaties hun inkomsten de laatste jaren echter behoorlijk opdrogen. Om toch aan de afspraken te kunnen voldoen, stelt de gemeente een aantal stimulerende maatregelen voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om het hanteren van een sociale grondprijs, een eventuele bijdrage in gebouwde parkeervoorzieingen, het versoepelen van regelgeving op het gebied van kadastrale woningsplitsing bij appartementencomplexen en het in beperkte mate toestaan van woningverkoop in de wijken Binnenstad en Oost (5%). De laatste maatregel wijkt af van gemeentelijk beleid tot nu toe. Het college stemt in omdat de investeringen belangrijk zijn voor de stad en het aantal woningverkopen beperkt is.

De samenwerkingsafspraken worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Algemeen Sociaal Plan met daarin afspraken over draagvlakmetingen en verhuisvergoedingen, wordt dan toegevoegd.
Provincie:
Tag(s):