dinsdag, 4. januari 2011 - 17:12

Veel Limburgse dijken voldoen niet aan wettelijke veiligheidsnorm

Maastricht

"Veel Limburgse dijken voldoen nog niet aan de wettelijke veiligheidsnorm en er moet nog veel gebeuren om deze norm te halen".

Dat is de boodschap die de Provincie aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft gezonden. Veel dijken zijn niet hoog en stabiel genoeg. Dat blijkt uit de wettelijk verplichte veiligheidstoetsing, die de waterschappen de afgelopen drie jaar hebben uitgevoerd. Naast de reeds uitgevoerde en geplande rivierverruiming (in het kader van de Maaswerken) en aanvullende dijkversterkingen moeten desondanks veel meer werkzaamheden gedaan worden om de veiligheid te garanderen tot op het wettelijk verplichte nivo. Voor de verdere verbetering van de hoogwaterveiligheid is meer geld van het Rijk nodig. De beoogde veiligheid moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2020 gerealiseerd zijn.

Toetsing dijken

De Limburgse waterschappen en Rijkswaterstaat Directie Limburg hebben de veiligheid van de primaire waterkeringen (dijken) langs de Maas getoetst op basis van de daarvoor geldende landelijke voorschriften. Vanuit zijn rol als toezichthouder heeft de Provincie heeft een rapport opgesteld over de toetsing. Daarin geeft zij een overzicht van de toetsresultaten en beoordeelt zij de veiligheid van de dijken. De Provincie heeft dit rapport nu aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gezonden. Het ministerie moet de toetsresultaten uiteindelijk vaststellen.

De toetsresultaten laten zien dat de meeste Limburgse dijken nog niet aan de landelijke standaard voor de veiligheid van waterkeringen voldoen. Dit is ook wel logisch, want deze standaard geldt voor de Limburgse dijken pas sinds 2005. Voor een groot deel werden de dijken al in de periode 1995-1997 aangelegd met een lager beschermingsnivo. Het was toen al bekend dat er nog verdere verbeteringen nodig zouden zijn om aan deze standaard te voldoen.

Deze verbeteringen zijn deels al uitgevoerd en deels nog voorzien in het kader van de Maaswerken (projecten Grensmaas en Zandmaas). In een convenant (september 2010) hebben Rijk en Waterschappen afgesproken om op korte termijn reeds een beperkt aantal prioritaire dijkverbeteringen uit te gaan voeren met het nog beschikbare budget van de Maaswerken. De toetsresultaten bevestigen het reeds bestaande inzicht dat er echter nog veel meer maatregelen nodig zijn.

'Rijk verantwoordelijk'

De Provincie benadrukt dat het Rijk verantwoordelijk is voor de financiering van de verdere verbetering van de veiligheid. Voormalig minister Eurlings en de huidige Staatssecretaris Atsma hebben te kennen gegeven dat zij de veiligheid zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2020 willen realiseren, in samenwerking met Provincie en waterschappen. De waterschappen gaan in 2011 plannen maken voor verdere dijkverbetering, in samenhang met gebiedsontwikkelingen in het Maasdal die de Provincie initieert.

In het kader van de Maaswerken zijn de dijken bij Roermond, Venlo en Gennep reeds verbeterd, maar van deze dijken kon de veiligheid nog niet volledig volgens de toetsvoorschriften worden beoordeeld. Daarvoor is nog nader onderzoek nodig en moeten nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):