dinsdag, 1. maart 2011 - 23:48

Veiligheid in Zeeland neemt toe

Zeeland

Dinsdag is de Nationale Veiligheidsmonitor gepresenteerd aan de pers. Dit is een grootschalig onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor dit onderzoek zijn vorig jaar bijna 40 duizend mensen van 15 jaar en ouder geënquêteerd. Aan hen zijn vragen voorgelegd over onder meer de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, beleving van onveiligheid, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de meningen over het functioneren van de politie en gemeenten.
Ter verduidelijking wordt hieronder een toelichting gegeven op de Zeeuwse cijfers.

Onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap van criminaliteit
Er is een behoorlijke daling van de onveiligheidsgevoelens en een sterke daling van het ervaren van criminaliteit (daling 10%) in Zeeland. Ook ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort Zeeland significant beter.

In Zeeland wordt ervaren dat de leefbaarheid van de woonomgeving licht toeneemt en dat de leefbaarheid beter is dan landelijk.
Wat betreft het ervaren van buurtproblemen ontstaat eenzelfde beeld: significant beter dan landelijk en een positieve trend. Met name positief is de ervaring van een daling van de verkeersoverlast (waar ook door het verkeersteam actief op is gehandhaafd in 2010) en ervaren dat de verloedering afneemt.

De melding- en aangiftebereidheid is in Zeeland stabiel gebleven ten opzichte van 2009. De melding- en aangiftebereidheid ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Tevredenheid bij het laatste contact met de politie is afgenomen in Zeeland, maar ligt nog wel steeds hoger dan in 2008. Ook landelijk is een dalende trend merkbaar in 2010. Het resultaat voor Zeeland ligt net iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

Functioneren en beschikbaarheid zijn nagenoeg stabiel gebleven in Zeeland, maar liggen net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Politie Zeeland zal, op basis van een analyse van de verdiepende vragen die ten grondslag liggen aan dit resultaat, bezien of er aanleiding is om aspecten van de bedrijfsvoering te herzien.

De burger in Zeeland ervaart een verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving en ziet een vermindering van de buurtproblemen. Ook nemen de onveiligheidsgevoelens en het ervaren van slachtofferschap af. De burger voelt zich dus aanzienlijk veiliger en ervaart minder overlast.

De melding en aangiftebereidheid is stabiel en hoger dan het landelijke gemiddelde.

Het enige minpunt is dat burgers minder tevreden zijn over contactmomenten met de Zeeuwse politie. De beschikbaarheid en het functioneren van de Zeeuwse politie zijn echter stabiel gebleven. Dus ondanks de grootschalige evenementen, was de politie aanwezig op de momenten die er echt toe doen.

Het onderzoek zal door Politie Zeeland verder worden geanalyseerd in samenhang met de korpsgegevens over objectieve en subjectieve veiligheid. De uitkomsten daarvan zullen worden gebruikt voor het uitwerken van de jaar- en werkplannen voor 2012 en het meerjarenbeleid.
Provincie:
Tag(s):