woensdag, 6. april 2011 - 17:16

Vergoedingen politietop in 8 gevallen onterecht

Den Haag

In 8 gevallen hebben (plaatsvervangend)korpschefs vergoedingen ontvangen die niet in overstemming zijn met de regelgeving. Dat staat in een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie die hij woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief geeft Opstelten een reactie op het onderzoek van de Rijksauditdienst (RAD) naar beloningen, toelagen en declaraties van de politietop in 2008 en 2009. Naar aanleiding van het rapport wil minister Opstelten de arbeidsvoorwaarden van de politietop vereenvoudigen en versoberen.

Minister Opstelten benadrukt in zijn reactie dat vergoedingen die niet in overeenstemming zijn met de regelgeving, absoluut niet behoren voor te komen. Ook is er geen ruimte voor korpsbeheerders om aanvullende voorzieningen te treffen. Dergelijke vergoedingen schaden de integriteit en het aanzien van het politieambt.

Uit het onderzoek van de RAD, dat in mei 2010 naar de Tweede Kamer is gestuurd, bleek dat de meeste beloningen, toelagen en declaraties van de politietop in overeenstemming zijn met de regelgeving. In een beperkt aantal gevallen waren de verstrekkingen niet in overeenstemming met de regels.

De bevindingen uit het rapport zijn in de afgelopen periode voorgelegd aan de betreffende korpsbeheerders. In 16 gevallen kon de korpsbeheerder alsnog een afdoende rechtvaardiging geven voor de toekenning.

In 6 andere zaken kon eveneens een rechtvaardiging worden gegeven, maar bleek er wel sprake van een onjuiste grondslag van de toekenning. Die besluiten zijn inmiddels aangepast zodat er geen sprake meer is van strijdigheid met de regelgeving.

In 8 gevallen komt minister Opstelten tot het oordeel dat er geen rechtvaardiging is voor de vergoedingen. In één van deze gevallen heeft de korpsbeheerder zelf besloten tot stopzetting van deze vergoeding. Het betrof een vergoeding ter compensatie van de kosten van kinderopvang.

In 5 van deze gevallen betreft het een nog lopende representatietoelage die uitkomt boven de gestelde norm. De betreffende korpsbeheerders hebben aangegeven het oordeel van de minister te delen. Zij zullen zorgen voor directe beëindiging van deze toekenningen.

Bij 2 toekenningen gaat het om een in het verleden verstrekte vergoeding voor dubbele woonlasten en een compensatie voor belastingheffing. Zoals eerder aangekondigd heeft de minister ook onderzocht of de onterechte vergoedingen kunnen worden teruggevorderd.

Op basis van wettelijke terugvorderingscriterea en de bijbehorende jurisprudentie heeft de minister moeten vaststellen dat het via de rechter terugvorderen van de onterechte vergoedingen zeer moeilijk realiseerbaar is. Om die reden ziet de minister er vanaf de betreffende korpsbeheerders te verzoeken tot terugvordering over te gaan.

De uitkomsten van het RAD-rapport zijn voor minister Opstelten ook aanleiding voor aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden van de politietop. De minister komt binnenkort met voorstellen voor een compact arbeidsvoorwaardenbeleid met zo min mogelijk losse inkomenscomponenten.

Ook mag er geen ruimte meer bestaan voor korpsbeheerders om aanvullende voorzieningen te treffen. Daarnaast komt de minister met een gedragscode voor buitenlandse dienstreizen door de politietop. De minister zal de voorstellen binnenkort bespreken met de korpsbeheerders en de politievakbonden.
Provincie:
Tag(s):