vrijdag, 8. april 2011 - 21:15

Verwestering meisjes onderdeel van afweging voor terugkeer Afghaanse

Den Haag

Onder bepaalde omstandigheden kan van meisjes met een verwesterde levensstijl niet worden gevraagd terug te keren naar hun land van herkomst Afghanistan. Het gaat om die meisjes die individueel aannemelijk maken dat door een samenstel van factoren, terugkeer naar Afghanistan een onevenredige psychosociale druk ontstaat.

Dat schrijft minister Leers voor Immigratie en Asiel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij reageert op het ambtsbericht dat 29 maart jl. over de situatie van verwesterde meisjes verscheen.

Begin dit jaar, nog voor de uitspraak van de Rechtbank in ’s Hertogenbosch, heeft minister Leers het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd hem via een ambtsbericht te informeren over de situatie van schoolgaande kinderen, in het bijzonder meisjes, in Afghanistan. Dit omdat hem daarover tegenstrijdige berichten bereikten en hij zelfstandig een objectieve beleidsafweging wilde maken.

In dit nieuwe thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken komen elementen voor die nieuw zijn ten opzichte van eerdere ambtsberichten. In het bericht wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s die meisjes met een westerse levensstijl in Afghanistan in het dagelijkse school- en maatschappelijk leven lopen.
Provincie:
Tag(s):