woensdag, 4. mei 2011 - 23:49

Voormalige vuilstort geen gevaar voor volksgezondheid

Bruinisse

De resultaten van het zogenaamde proefsleuvenonderzoek van de twee stortlocaties - Riekusweel en Bakkersgat - in Bruinisse zijn bekend.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de plannen van de gemeente om in dit gebied nieuwe woningen en een onderkomen voor de scouting te bouwen. Voordat de nieuwbouwplannen van start kunnen gaan, moet duidelijk zijn wat de contouren van de voormalige stortlocaties zijn, wat voor soort afval er in de vroegere welen is gedumpt en wat voor gevolgen dit heeft voor de volksgezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het vuil bestaat uit puin en huishoudelijk afval. Op enkele plaatsen zijn echter ook andere materialen, zoals zware metalen aangetroffen. Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD heeft op basis van verschillende onderzoeken geconcludeerd dat er geen gevaren zijn voor de volksgezondheid. Wel moet de gemeente saneringsmaatregelen treffen voordat er gebouwd mag worden.

De geplande woningen en de scouting worden niet op de verontreinigde grond gebouwd en de delen van de voormalige stortlocaties die grenzen aan de geplande bebouwing worden eerst afgegraven. Op de rest van de voormalige stortlocaties komt een leeflaag van minstens één meter met schone grond. Op deze plek is een park voorzien. Door de schone laag grond is direct contact met het voormalige stortmateriaal niet mogelijk. Ter controle zullen er in de toekomst regelmatig (grond)wateronderzoeken plaatsvinden.

De gemeente heeft de GGD gevraagd een medisch milieuadvies op te stellen om meer inzicht te krijgen in de risico’s van de situatie. Op basis van het proefsleuvenonderzoek, eerdere onderzoeken en het geplande maatregelenpakket, heeft de GGD geconcludeerd dat er geen gevaren zijn voor de volkgezondheid.

Op dit moment is de gemeente in gesprek met de provincie Zeeland over de te nemen maatregelen. De provincie moet de door de gemeente voorgestelde maatregelen goedkeuren op grond van de Wet Bodembescherming. Daarnaast brengt de gemeente in kaart hoeveel de saneringsmaatregelen gaan kosten. De kosten zullen meewegen in de verdere besluitvorming voor de nieuwbouwplannen.

Bakkersgat is van 1945 – 1955 in gebruik genomen als vuilstortlocatie. In de Tweede Wereldoorlog is Bruinisse zwaar getroffen. De dorpsbewoners hebben toen veel puin van het verwoeste dorp in de voormalige weel gestort. Van 1970 – 1980 is Riekusweel gebruikt als vuilstortplaats voor voornamelijk huishoudelijk afval.

De twee voormalige vuilstortlocaties zijn momenteel afgedekt met een laag zand. Hierdoor kunnen mensen niet blootgesteld worden aan het vuil. In het verleden zijn onder andere bij de ontwikkeling van Riekusweel I, II en III al verschillende onderzoeken gedaan. Toen bleek dat het slootwater en het grondwater in het gebied niet vervuild waren. Uit een uitgebreid bodemonderzoek in 2005, bleek ook dat de volkstuinen in de buurt schoon waren.

De gemeente heeft de Dorpsraad inmiddels uitvoerig ingelicht over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen. Ook omwonenden en mensen die interesse hebben in een huis in Riekusweel IV zijn door middel van een brief geïnformeerd. Bewoners die nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met mevrouw Kitty Henderson van de afdeling Ruimte en Milieu, telefoon 0111-452259.
Provincie:
Tag(s):