maandag, 29. augustus 2011 - 17:36

Waterschap legt innovatieve vispassage aan

Deze week start waterschap Scheldestromen met de aanleg van de vispassage Maelstede bij ’s Gravenpolder.

Via deze innovatieve vispassage kunnen verschillende vissoorten migreren, van zout naar zoet water en andersom. De vispassage past in het innovatieprogramma van Agent-schap NL, nergens in Nederland is een vergelijkbare vispassage te vinden. Totale kosten van het project bedragen ongeveer 500.000 euro. Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat bekostigen mede dit project. Ook wordt het project mede gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door NL Innovatie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens planning kan de vispassage vanaf december 2011 gebruikt worden.

De vispassage Maelstede is bijzonder ten opzichte van andere vispassages, omdat vissen niet over, maar door de dijk geleid worden. Vissen kunnen bij de passage zowel naar binnen, als naar buiten trekken. Daarnaast wordt bij het naastgelegen gemaal een viswering geplaatst. Vissen worden bij het gemaal afgeschrikt door licht en geluid en zodoende naar de inlaat van de vispassage geleid. Hiermee wordt voorkomen dat uittrekkende vissen vermalen worden door het gemaal.

De aanleg van de vispassage is één van de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn moet oppervlaktewater in goede ecologische conditie zijn. Dat betekent dat diverse soorten vissen aanwezig moeten zijn in de waterlopen. De vispassage is passeerbaar voor de aal, de spiering, de brakwatergondel, de driedoornige stekelbaars en bot. Al deze vissoorten zijn volgens de KRW in brakke binnenwateren gewenst. Onder andere driedoornige stekelbaarzen zijn op hun beurt voedsel voor vogels.

De vispassage wordt op de locatie Maelstede aangelegd omdat hier veel trekvissen naartoe trekken. Dit gebied vormt een belangrijk knooppunt voor de ontsluiting van het gebied bij ’s Gravenpolder naar de Westerschelde. Ook is het bereik voor de vissen groot, via de nieuw aan te leggen passage kunnen de vissen door verschillende waterlopen tot aan Goes zwemmen.

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Om de vissenpopulatie op peil te houden zijn maatregelen noodzakelijk. De trek wordt bemoeilijkt door stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Deze zogenoemde kunstwerken hebben als nadeel dat ze de trekmogelijkheden van vissen ernstig kunnen beperken.

Binnen het werkgebied van waterschap Scheldestromen bestaan al enkele aalgoten. Die zorgen ervoor dat glasaal naar het zoetere polderwater kan trekken om uit te groeien tot uiteindelijk een volwassen paling. Via aalgoten kan alleen glasaal naar binnen trekken. Bij de vispassage kan onder andere paling naar binnen, maar ook weer naar buiten trekken. De paling wordt met uitsterven bedreigd. Zeeland is een belangrijk voedselrijk gebied voor de paling vanwege de combinatie van zout, brak en zoet water. De paling die in Zeeland voorkomt is schoon en kan zich daardoor goed voortplanten als deze in de Sargassozee aankomt.

Meer informatie over vismigratie kunt u vinden op www.scheldestromen.nl/vismigratie.
Provincie:
Tag(s):