maandag, 25. juli 2011 - 16:43

Waterschap start met nieuwe maaiwijze

Waterschap Scheldestromen maait van augustus tot december waterlopen binnen haar werk-gebied.

Dit jaar wordt voor het eerst in een aantal gebieden een nieuwe maaiwijze toegepast. Hierbij worden waterlopen met een bodembreedte van meer dan 0.70 meter, met een maaik-orf gemaaid. Het maaisel wordt dan binnen vijf werkdagen gehakseld. Smalle sloten met een bodembreedte van minder dan 0.70 meter, worden gemaaid met een klepelmaaier. Het gras wordt dan afgeslagen en komt op de kant en in de wegberm te liggen.

Door de fusie tot waterschap Scheldestromen is het mogelijk om voor heel Zeeland dezelfde maaiwijze te hanteren. De voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen hadden allebei één manier van maaien. Deze twee maaiwijzen zijn nu samenge-voegd en uitgewerkt tot een nieuwe methode waarbij de maaiwijze wordt afgestemd op de situatie.

Vanwege beschikbaar materieel en lopende contracten met aannemers, voert waterschap Scheldestromen de nieuwe maaiwijze gefaseerd in. Vanaf 2013 wordt de nieuwe maaiwijze in heel Zeeland toegepast. Op de website www.scheldestromen.nl/maaien staat een kaart waar-op is aangegeven welke gebieden op de nieuwe manier worden gemaaid en op welk perceel het maaisel wordt neergelegd.

Voor een goede doorstroming van water maait het waterschap jaarlijks sloten en andere wa-terlopen binnen haar werkgebied. Het waterschap is vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit en hoeveelheid water in haar waterlopen. De maaiwerkzaamheden worden door medewerkers van het waterschap uitgevoerd, maar ook door lokale aannemers.
Provincie:
Tag(s):