dinsdag, 1. februari 2011 - 20:14

Waterschap:Chemie-Pack weigert vervuiling bluswater aan te pakken

Moerdijk

Waterschap Brabantse Delta is voor de derde keer geconfronteerd met een weigering van Chemie-Pack om de vervuiling van het (blus)water aan te pakken. ‘Daarom neemt het waterschap zijn verantwoordelijkheid voor het verwerken daarvan door het te laten schoonmaken door een gespecialiseerd en bevoegd bedrijf’, meldt Waterschap Brabantse Delta dinsdag.

Kosten lopen op tot 16 miljoen
Het waterschap becijfert de kosten voor het ruimen en reinigen van het (blus)water op € 10 tot 16 miljoen. Door deze gang van zaken ziet het waterschap zich geplaatst voor een enorme kostenpost. Dit is overigens maar een deel van de kosten waarvoor de bij de brand betrokken overheden zich zien geplaatst.

‘De kosten zullen verhaald worden op Chemie-Pack. Door de betrokken overheden is afgesproken dat er hiertoe een gecoördineerde actie plaatsvindt. Mocht niet alles te verhalen zijn dan vragen de regionale partijen aan het Rijk om bij te springen’, meldt het waterschap.

Schoonmaak
Waterschap Brabantse Delta heeft direct na de brand zijn verantwoordelijkheid genomen en gezondheids- en milieurisico´s weggenomen door bluswater en ander vervuild water uit de sloten en riolering te verwijderen en de slootbodems schoon te schrapen. Dit vervuilde materiaal is in afwachting van verdere schoonmaak opgeslagen. Al het door de brand vervuilde slootwater en waterbodem is inmiddels opgeruimd, afgevoerd en in depot gezet.

Door de brand bij bedrijf Chemie-Pack zijn grote hoeveelheden verontreinigende stoffen van dit bedrijf via bluswater in het oppervlaktewater terechtgekomen. De kwaliteit van het slootwater werd hierdoor dusdanig slecht dat dit direct aangepakt moest worden.

‘Daarom heeft waterschap Brabantse Delta Chemie-Pack op 6 januari gevraagd het vervuilde slootwater op te ruimen. Toen Chemie-Pack dit weigerde heeft het waterschap in het kader van spoedeisende bestuursdwang de sloten zelf laten reinigen. Het waterschap heeft Chemie-Pack gedurende de werkzaamheden op de hoogte gehouden en in de gelegenheid gesteld daarop te reageren’, meldt het waterschap.

‘Op 21 januari heeft het waterschap aan Chemie-Pack verzocht om het opgeslagen vervuilde water en slootbodems te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf. Chemie-Pack heeft op donderdag 27 januari laten weten dit niet te willen doen’, meldt het waterschap.

Het waterschap heeft vervolgens met spoed de volgende acties ingezet: er is een opdracht verstrekt voor bemonstering en analyse van het opgeslagen materiaal en de firma Wilchem is opdracht gegeven te bemiddelen in de verwerking van het opgeslagen materiaal door daartoe toegeruste en bevoegde bedrijven. Dit betekent dat in opdracht van het waterschap het verontreinigde water zal worden schoongemaakt.

Kosten
Het waterschap heeft direct na de brand de firma Wilchem opdracht gegeven het vervuilde (blus)water te verwijderen en op te slaan. Ook moest de firma Wilchem de slootbodems schoonschrapen en het vervuilde slib afvoeren en opslaan. De kosten die het waterschap hiervoor tot nu toe heeft gemaakt bedragen € 3,5 miljoen.

Er is volgens het waterschap 35.000 m3 bluswater en vervuild slootwater en 1.800 ton vervuilde waterbodem in depot gezet. ‘De depotkosten tot en met eind januari bedragen € 2,0 miljoen. Het veilig bewaren van dit opgeslagen materiaal kost € 50.000 per dag’, aldus het waterschap.

De verwerking van het opgeslagen materiaal zal, afhankelijk van de mate van vervuiling en verwerkingsduur, nog tussen de € 5 en 10 miljoen gaan bedragen denkt hert waterschap. Inmiddels is gebleken dat de totale kosten tussen de € 10 en 16 miljoen euro zullen liggen. ‘De kosten van de schoonmaakactie worden verhaald op Chemie-Pack. Het principe geldt immers: de vervuiler betaalt’, aldus het waterschap.

Samen optrekken
De opslag en verwerking van dat water is een enorme kostenpost voor het waterschap. Dit bedrag gaat de draagkracht van het waterschap te boven. De begroting van het waterschap bedraagt in 2011 ongeveer 100 miljoen euro en voor het budget watersystemen waar deze calamiteit onder valt, 45 miljoen euro.

De schoonmaakkosten zullen worden verhaald op Chemie-Pack. Het waterschap zal samen met de andere betrokken overheden zijn uiterste best doen om de rekening bij de vervuiler neer te leggen. Uitgangspunt hierbij is dat het niet redelijk is om burgers en bedrijven in West- en Midden-Brabant te vragen deze grote extra lasten op zich te nemen.

Door de betrokken overheden is afgesproken dat er hiertoe een gecoördineerde actie plaatsvindt. Mocht niet alles te verhalen zijn dan vragen de regionale partijen aan het Rijk om bij te springen. De eerste contacten zijn hiervoor al in Den Haag gelegd.
Provincie:
Tag(s):