dinsdag, 6. september 2011 - 16:56

Woningbouwplan De Punt in Voorthuizen voorlopig stopgezet

Barneveld

Het woningbouwplan op de hoek van de Baron van Nagellstraat en de Hoofdstraat (beter bekend als ‘De Punt’) is voorlopig stopgezet.

Projectontwikkelaar Axeon en de grondeigenaren hebben geen overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond. Het heeft daarom geen zin om het bestemmingsplan voor de locatie op dit moment te herzien.

Het college van B&W heeft in 2010 besloten om onder voorwaarden mee te werken aan een herziening van het bestemmingsplan “Voorthuizen” ten behoeve van woningbouw op ‘De Punt’ in Voorthuizen. Het college stemde ook in met de notitie “Stedenbouwkundige verkenning locatie De Punt te Voorthuizen” en de beeldkwaliteitscriteria. Nadat de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en door de gemeente akkoord zijn bevonden, is in februari 2011 aan Croonen adviseurs gevraagd het voorontwerpbestemmingsplan op te stellen. In juni 2011 werd duidelijk dat de koopovereenkomst tussen de projectontwikkelaar en de grondeigenaren is ontbonden.

De gemeente Barneveld vindt het op dit moment niet zinvol om de bestemming te herzien als niet duidelijk is wat de plannen zijn. De gemeente Barneveld hanteert de stedenbouwkundige visie voor het gebied, zoals opgesteld door Croonen adviseurs, als uitgangspunt voor de eventuele ontwikkeling van de locatie. De gemeente Barneveld blijft streven naar een passende invulling van de locatie ‘De Punt’.
Provincie:
Tag(s):