maandag, 4. juli 2011 - 14:10

Zwolle werkt actief aan tegengaan leegstand kantoren

Zwolle

Zwolle werkt intensief samen met de marktpartijen, de provincie en de Rijksoverheid aan een verantwoord kantorenaanbod in de Overijsselse hoofdstad. Dit heeft de gemeente maandag laten weten.

Om de oplopende leegstand tegen te gaan wordt vooral op basis van eigen verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen ingezet op een gezonde kantorenmarkt. Burgemeester en wethouders zien goede kansen om Zwolle als kantorenstad aantrekkelijk te houden.

Pakket
In Zwolle is een flink pakket ontwikkeld om waar mogelijk leegstand van kantoren te voorkomen en om voor leegstaande kantoren een goede (her)bestemming te vinden.

Het pakket bestaat uit monitoren, gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente en pandeigenaren, herontwikkeling/transformatie, investeren in de kwaliteit van kantoorparken, promotie, acquisitie en accountmanagement, een inspanningsverplichting bij nieuwbouw en samenwerking tussen de verschillende overheden.

In kaart
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college in kaart gebracht welke maatregelen allemaal worden genomen om leegstand op de Zwolse kantorenmarkt tegen te gaan. Van de bijna 800 duizend vierkante meter kantoorruimte in Zwolle staat ongeveer dertien procent leeg - net onder het landelijk gemiddelde.

Met name Oosterenk I en II en in mindere mate Hanzeland zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de Zwolse kantorenleegstand.

De jaarlijkse Vastgoedmonitor Zwolle, onlangs verschenen, geeft een actuele kwantitatieve analyse van de lokale kantorenmarkt. Zwolle heeft net als andere gemeenten te maken met een overschot aan verouderde kantoren op minder goede plekken in de stad.

Bovendien neemt de vraag naar kantoorrruimte af door de economische crisis en is er de invloed van het het Nieuwe Werken waarbij er minder ruimte per werplek nodig is. Daar staat tegenover dat Zwolle als (economische) groeistad in de regio ook in de toekomst behoefte blijft houden aan hoogwaardige kantoren.

Om bedrijven te verleiden zich in Zwolle te vestigen en om bestaande Zwolse bedrijven zo goed mogelijk in de stad te faciliteren heeft de gemeente een accountmanager kantoren aangesteld.

Aanvullend
De komst van deze accountmanager is aanvullend op andere maatregelen. Zo overlegt de gemeente al langere tijd met kantooreigenaren over bijvoorbeeld de aanpak van de leegstaande kantoren op Oosterenk.

Uitgangspunt is dat pandeigenaren zelf hoofdverantwoordelijk zijn voor oplossingen van hun leegstaande kantoren. De gemeente wil nadrukkelijk obstakels wegnemen om constructieve oplossingen mogelijk te maken. Zo werkt de gemeente mee om ander gebruik van een leegstaand kantoorpand (planologisch) mogelijk te maken.

Ook wordt meegedacht aan het verhogen van de kwaliteit van het gebied. Zwolle zoekt samenwerking met de provincie en de Rijksoverheid om te onderzoeken hoe de kantorenleegstand in de stad tegengegaan kan worden.

Nieuwbouw
De gemeente heeft verder bepaald dat kantorennieuwbouw in Zwolle in principe alleen plaats mag vinden op Voorsterpoort (langs de A28), in de Spoorzone (bij het station) of Oosterenk-Watersteeg.

Indien bedrijven binnen Zwolle willen verhuizen naar nieuwbouw en een leeg kantoor in de stad achterlaten wordt een beroep gedaan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en gevraagd naar een alternatieve invulling van het gebouw.

Van eigenaren wordt verwacht dat zij zich maximaal inspannen om leegstand te voorkomen, bijvoorbeeld door voor een leegkomend pand nieuwe gebruikers of een nieuwe bestemming te vinden.

Bij nieuwbouw is duurzaamheid een van de uitgangspunten: al in de ontwerpfase kan nagedacht worden over flexibele gebruiksmogelijkheden van een gebouw in de toekomst.

Kansen
Verantwoordelijk wethouder Rene de Heer ziet goede kansen om met de genoemde maatregelen de Zwolse kantorenmarkt aantrekkelijk te houden en gezonder te maken.

"Ik geloof heel erg in een gezamenlijke aanpak van knelpunten, met concrete afspraken. Wij gaan niet over de verkoop en verhuur van kantoren, dat doet de markt zelf."

"We kunnen als gemeente wel zorgen dat er goed overleg mogelijk is, en dat procedures snel en goed geregeld worden. De gemeenteraad heeft aangegeven ook een gezonde toekomst te zien voor kantorenstad Zwolle. Met deze maatregelen verwacht ik dat we de komende jaren goede zaken kunnen doen."
Provincie:
Tag(s):