maandag, 17. september 2012 - 17:31

440 miljoen euro beschikbaar voor Friese samenleving

Leeuwarden

De begroting voor het jaar 2013 van de provincie Fryslân heeft een omvang van € 440 miljoen. Dit heeft de provincie maandag bekendgemaakt.

Uitgangspunt voor het College om dit bedrag uit te geven is: de mooiste provincie van Nederland blijven. Daar hoort bij dat er geïnvesteerd wordt in het landelijk gebied, de Friese taal en cultuur, maar ook in de Friese economie.

Investeringen
Naast al lopende projecten kiest het College ervoor om te investeren in de gebiedsontwikkelingen rond de Centrale As, de weg van Nijegea naar Dokkum, en de N 381.

Er is ook geld voor plattelandsbeleid, watertechnologie (Wetsus), Energy
Valley, Thialf en de campus Het Bildt. Verder is er, in de vorm van een Doe-fonds, geld om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

Begroting 2013
Ondanks de economische tegenwind en de in het Lenteakkoord aangekondigde rijksbezuinigingen slaagt het College erin om een sluitende begroting te presenteren. De totale omvang van de begroting 2013 bedraagt € 440 miljoen.

Die omvang zal de komende jaren wel dalen, doordat de rijksmiddelen voor tijdelijke projecten navenant afnemen.Tegelijk met de provinciale begroting zal de grootte van de ambtelijke formatie dalen. Minder geld betekent immers minder projecten, waardoor er minder personeel nodig is.

Uit een vergelijkend landelijk onderzoek blijkt overigens, dat de ‘overhead’ van de provincie Fryslân lager is dan het gemiddelde van alle provincies in Nederland. Dat komt doordat de organisatie van de provincie Fryslân vrij 'plat' is, met relatief weinig managers. Ook is er de afgelopen tijd bezuinigd op de bedrijfsvoering.

Totstandkoming en behandeling begroting
De Begroting 2013 is een uitwerking van de Kadernota, die voor de zomer door Provinciale Staten werden vastgesteld. Zij gingen toen ook akkoord met het schrappen van de spoorlijn Heerenveen-Groningen en volgden de keuze van het College om de rijksbezuinigingen op natuur voor een flink deel op te vangen.

Verder is de Begroting 2013 een uitwerking van het coalitie-akkoord 2011-2015. Daarin werden behalve nieuwe plannen ook bezuinigingen aangekondigd. Volgend jaar, halverwege de collegeperiode, krijgen Provinciale Staten een balans gepresenteerd. Daarin staat hoe ver het college is gevorderd is in de uitvoering van het Coalitieakkoord.

De Begroting 2013 wordt op 10 oktober a.s. behandeld door de gezamenlijke Statencommissies en op 7 november door Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):